Helsted.dk

Hel-Bo

Bestyrelsesmøde i Helbo d. 4.4. 2024

No Comments »

Tilstede udover hele den nyvalgte bestyrelse: afgående formand Flemming Kristoffersen samt afgående
kasserer Eigild Christensen. Begge suppleanter deltog ved mødet.

 1. Velkomst ved (afgående) formand:
  Nye medlemmer af bestyrelsen bydes velkommen. Tak for samarbejdet og tilbuddet om hjælp, hvis
  der måtte blive behov for det.
 2. Orientering ved (afgående) kasserer:
  Intet nyt siden afholdelse af generalforsamling. Tak for samarbejdet.
 3. Præsentation af gammel og ny bestyrelse: alle præsenterer sig kort, hvor de bor m.m
  ● Flemming i denne omgang i bestyrelsen i 10 år, de sidste år som formand. Afgår.
  ● Jytte i bestyrelsen i 2 år, på valg næste år, og ønsker ikke genvalg.
  ● Andreas: suppleant.
  ● Allan: Nyvalgt.
  ● Gunnar: Været med i 24 år og trækker sig næste år.
  ● Peter: Nyvalgt.
  ● Eigild: afgående kasserer, været med i 10 år som kasserer.
  ● Anette: Været suppleant sidste år og ønsket at fortsætte som suppleant.
 4. Fordeling af poster:
  Formand: Peter Frost
  Kasserer: Bjarke Jensen
  Sekretær (referent): Allan Lauritsen
  De efterfølgende punkter drøftes ift. om man fortsat har behov for både Hel-bo-blad, hjemmeside
  og Facebook. Det besluttes at fastholde alle, da det på denne måde når ud til alle beboere i
  området. Det besluttes at det vil være hensigtsmæssigt, at disse tre punkter kommer til at ligge hos
  samme person, men med hjælp fra alle i bestyrelsen inkl suppleanter.
  Redaktør af Hel-bo: Andreas Machon Larsen
  Hjemmeside: Andreas Machon Larsen
  Facebook: Andreas Machon Larsen
 5. Datoer for arrangementer/ etc:
  ● Hel-bo blad:
  Indholdet i bladet drøftes, følgende emner nævnes:
  ⮚ Nuværende punkter skal gennemgås om de stadig er relevante
  ⮚ Orientering om ny bestyrelse
  ⮚ Ideer til hvad man kunne ønske for området
  ⮚ Vejhjælp, evt. gi et praj, hvis der f.eks er huller i vejen, så der kan sendes samlet
  ønske for området – eller bare oplyse beboerne om den kommunale mulighed
  https://www.randers.dk/borger/vej-trafik-og-parkering/veje-gader-og-

stier/vedligeholdelse-af-veje/giv-os-et-praj/, hvor der faktisk kan downloades en
app til telefonen.
⮚ Opfordre beboerne til medlemskab, da det angiveligt giver en bedre tyngde og
pondus overfor den grønne pleje ved Randers Kommune og tilsvarende.
⮚ Information om evt. at kunne forvente mere støj og trafik på vejene ift. etablering
af støjskærm – gerne med en positiv notits om Flemmings, Rasmus’s m.fl’s slid har
båret frugt.
⮚ Bladet skal også uddeles sammen med velkomstpakken
⮚ Minde beboere om, at inf. om nye naboer til Christian Søndergård (28351035), der
står for udlevering af velkomstpakker.
⮚ Hvem skal man tilmelde sig hos til diverse arrangementer (Primært ved
overførsel/MobilePay og slutteligt ved kasseren foreslås)
⮚ Kommende datoer for arrangementer er vigtige at have med
Følgende besluttes:
⮚ Andreas går i gang med at lave udkast i samarbejde med den øvrige bestyrelse. Skal
være færdig til trykkeri ca. 1.5.2024.
⮚ Gunnar hjælper med formidling af kontakten til Bent, der hidtil har lavet opstillingen
af bladet.
⮚ Bladet skal ud medio maj.
⮚ Bladet omdeles af bestyrelsen. Jytte laver nyt kort med fordeling af områder.
⮚ Der behøver ikke komme ny flyer ift. sommerfesten, når Hel-bo udkommer medio
maj. Men datoerne for kommende arrangementer skal allerede nu skrives på
Facebook.
● Midsommerfest:
⮚ afholdes 29.6.2024 Sidste tilmelding 2 uger før 14.06.2024 via overførsel,
alternativt kontant til Bjarke?
⮚ Bestyrelsen/festudvalget drøfter det praktiske i grove træk på næste møde d. 23/5.
Og får de sidste detaljer på plads på koordineringsmødet ca. 14 dage før. Men da
erfaringen viser, at det kan være svært med booking af mad inkl. personale til at
skære for og servere, så bør vi varsko om et arrangement snarest. Peter foreslår at
vi fastholder Tørring Slagteren som sidste år, da Helsted Slagteren efter sigende
ikke tilbyder samme udskærings- og servering mulighed. Havde Flemming
kontaktoplysninger? Så tager Peter kontakten til Tørring Slagteren og forhører sig
om muligheden.

● Juletræsfest:
⮚ Afholdes 30.11. kl 10
● Næste generalforsamling
⮚ afholdes d. 4.3.2025 kl. 19 i Klubhuset på Rønnebærvej. Peter finder ud af, hvem i
klubben, som han skal spørge for at booke lokalet. Yderligere aftales når tiden er
nærmere ift. forplejning osv.

 1. Orientering om velkomstpakke (Christian Søndergaard har overtaget fra Bent Reinhold)
  Bjarke inf. Christian Søndergård om hvor han kan se, hvilke huse, der er blevet solgt i området.
  Måske er der brug for at bestyrelsen får konkretiseret, hvad der er i disse velkomstpakker, og hvem
  der kontakter sponsorer? Punktet tages op næste gang.
 2. Eventuelt:
  Peter giver udtryk for punkter, som vi skal have styr på:
  ● Skabeloner/ referater, få bragt i orden, så nye i bestyrelsen kan tilgå diverse
  ● Faste datoer for møderække, som min. aftales næste møde inden igangværende møde
  afsluttes.
  ● Lave et årshjul, så vi fremover kan se, hvornår forskellige ting skal være lavet til
  ● Kunne have et ønske om et kort, hvor det visuelt kan ses, hvilke husstande, der er
  medlemmer
  ● Ønske om at det er et forum, der er åbent for nye tiltag
 3. Kommende møder besluttes:
  23.5. kl 19 hos Anette
  20.6. kl 19
  Reminder til senere: huske at gennemgå vedtægterne ift konstituering efter generalforsamlingen,
  skal gerne ændres til førstkommende bestyrelsesmøde, så det kan vedtages på
  generalforsamlingen.

Ref.: Anette

Generalforsamling 2024 (referat)

No Comments »

Helbo generalforsamling tirsdag d. 5. marts 2024 i klubhuset på Rønnebærvej

Til stede:
Bestyrelsen plus 21 medlemmer.

Dagsorden

 1. Velkomst ved formanden.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formandens beretning ved Flemming Kristoffersen.
 4. Kassererens beretning ved Eigil Christensen.
 5. Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150,00 kr.
 6. Valg af formand. På valg er: Flemming Kristoffersen (genopstiller ikke).
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Mads Jensen og Eigil Christensen (genopstiller ikke).
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er Anette Würtz og Bjarke Jensen.
 9. valg af revisor. På valg er Bruno Thomsen.
 10. Valg af revisorsuppleant. På valg er Gerda Sose.
 11. Velkomstkomite for nye benoere. Bent Reinhold stopper.
 12. Indkomne forslag.
 13. Eventuelt.

Referat

 1. Intet til referat.
 2. Anders Würtz blev valgt som dirigent under stor applaus.
 3. Formandens gennemgang af årets begivenheder. Blandt andet førstehjælpsorientering, sommerfest, juletræsfest. Der arbejdes for mindre støj fra motorvejen og for bedre forhold i skoven mv. Ros fra kommunen.
 4. Oversigt over foreningens økonomi udleveret og gennemgået ved kassereren.
 5. Kontingentsats på 150 kr. vedtaget.
 6. Ingen valgt. Bestyrelsen konstituerer sig på et senere tidspunkt.
 7. Valgt til bestyrelsen: Peter (Myntevej 28) og Allan (Berberisvej 3) og Bjarke (Abildkrogen 5).
 8. Valgt som bestyrelsessuppleanter: Anette Würtz og Anders Würtz (begge Oust Møllevej).
 9. Valgt som revisor: Bruno Thomsen.
 10. Valgt som revisorsuppleant: Kristian (Egegårdsvej 43).
 11. Bestyrelsen diskuterer emnet på et senere tidspunkt. Kristian (Egegårdsvej) tilbyder sin hjælp.
 12. Ingen indkomne forslag.
 13. Forslag om at vælge kasserer særskilt på generalforsamlingen og ikke samme år, hvor formanden vælges.

Bestyrelsesmøde 26. februar 2024

No Comments »

Helbo bestyrelsesmøde mandag d. 26. februar 2024 hos Jytte

Til stede:
Jytte, Eigil, Gunnar, Flemming og Mads

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Orientering v. Kassereren
 3. Generalforsamling 5. marts 2024
  Mødetid for bestyrelsen
  Drikkevarer og smørrebrød
  Køreplan for generalforsamlingen
 4. Eventuelt
 5. Mødet hæves

Referat:

 1. Intet til referat.
 2. Regnskabet er klar til præsentation på generalforsamling.
 3. Som aftalt på seneste bestyrelsesmøde.
  Gunnar står for indkøb af mad og drikkevarer. Jytte tager tallerkener, glas og servietter med. Gunnar tager bestik med.
  Flemming kontrollerer at klubhuset er booket og klar.
  Flemming og Gunnar møder. kl. 18.
  Mulige kandidater til bestyrelsen: Allan, Kasper, Andreas og Peter.
  Endnu ingen indkomne forslag.
 4. Intet til referat.
 5. Intet til referat.

Bestyrelsesmøde 8. januar 2024

No Comments »

Helbo bestyrelsesmøde mandag d. 8. januar 2024

Til stede:
Jytte, Anette, Eigil, Gunnar, Flemming og Mads

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden (FK)
 2. Orientering v. Kassereren (Eigil)
 3. Evaluering af Juletræs arrangement (AW)
 4. Generalforsamling
  Tirsdag d. 5. marts kl. 19 i Klubhuset på Rønnebærvej.
  • Dagsorden
  • Flyer
  • Hvem stiller op
  • Nye medlemmer
  • Håndmadder og drikkevarer
 5. Webmaster
 6. Velkomstkomite
 7. Næste møde
 8. Evt. (bordet rundt)

Referat:

 1. Intet til referat.
 2. Status på økonomi. Årets resultat er på 1207 kroner. Der er pt. 139 betalende medlemmer.
 3. Velafviklet. Der manglede sanghæfter, og næste gang skal der købes ekstra mange ekstra poser med slik (mange eftertilmeldinger). Anette har lavet en oversigt over indkøb og forbrug, som kan bruges næste gang.
 4. Flemming spørger Steen om brug af klubhuset.
  Flemming laver dagsorden og Gunnar sender til Bent.
  Eigil, Flemming og Mads genopstiller ikke.
  Gunnar køber håndmadder og drikkevarer. Jytte tager bestik og tallerkener med (og finder ud af, om der skal købes mere).
 5. Der skal findes en ny webmaster. Bestyrelsen undersøger mulige emner til overtagelse af opgaven.
 6. Bent er stoppet som velkomstkomite. Bestyrelsen undersøger mulige emner til overtagelse af opgaven.
 7. Næste møde holdes hos Jytte mandag d. 26. februar kl. 19.
 8. Jytte skal have lidt færre flyers og Anette skal have lidt flere.

Bestyrelsesmøde 21. september 2023

No Comments »

Helbo bestyrelsesmøde d. 21. september kl. 19:20 hos Anette

Til stede: Gunnar, Flemming, Eigil, Anette, Jytte og Mads

Dagsorden

 1. Velkomst ved formanden (FK)
 2. Orientering v. Kassereren (Eigil)
 3. Juletræsfest
 4. Næste møde
 5. Evt. (Bordet rundt)

Referat

 1. Intet til referat.
 2. Status på økonomi. Der er pt. 136 betalende medlemmer.
 3. Juletræsfest d. 25. november
  Henning er julemand
  Juletræsmanden er flyttet, så vi må købe et juletræ – Flemming spørger spejderne
  Mads køber ind (gløgg, æbleskiver, syltetøj, flormelis, småkager, service, tallerkener, krus, servietter)
  Annette køber slikposer
  Gunnar sørger for borde og kogeplade
  Mads tager pavilloner med
  Mads spørger pigerne Kunst om de kan spille
  Flyer skal ud senest 5. november – seneste tilmelding 19. november – Gunnar snakker med Bent
 4. Næste møde holdes mandag d. 8. januar 2024 kl. 19 hos Gunnar.
 5. Orientering om status på støjværn.
  Gunnar har talt med kommunen om de grønne områder mellem Myntevej og Tyttebærvej og for enden Berberisvej.
  Hvem skal gå rundt med velkomstpakker efter Bent er stoppet? Gunnar spørger Henning.
  Skal petanquebanen på området for enden Berberisvej nedlægges? Ingen bruger den og den bliver ikke vedligeholdt.
  Mads og Eigil genopstiller ikke til næste valg til bestyrelsen, som afholdes ved generalforsamlingen marts 2024.

Bestyrelsesmøde 30. marts

No Comments »

Helbo bestyrelsesmøde torsdag d. 30. marts kl. 19:00 hos Flemming (Egegårdsvej 39)
(For Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter)

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden (FK)
 2. Orientering v. Kassereren (Eigil)
 3. Hurtig præsentation af bestyrelse og suppleanter
 4. Konstituering af bestyrelse
 5. Arrangementer og datoer for 2023
  Midsommerfest 24/6-2023
 6. Helbo-nyt med opkrævning af kontingent etc.
 7. Mailliste og/eller SMS – liste på hjemmesiden
 8. Næste møde (Uge 47 ?)
 9. Evt. (bordet rundt)

Referat:

Til stede: Jytte, Flemming, Gunnar, Anette og Mads (afbud fra Eigil)

1) Intet til referat.
2) Der er overraskende få betalinger i indeværende år. Kontantbeholdning pr. d.d. kr. 8.543,90 efter udgifter fil generalforsamling kr. 2.271 og førstehjælp kr. 758.
3) Intet til referat.
4) Kasserer: Eigil
Sekretær: Mads
Redaktør: Gunnar
Bestyrelsesmedlem: Jytte
5) Arrangementslisten er opdateret på hjemmesiden.
Der arbejdes på et arrangement omkring fremtiden for Oust Mølle Skoven (med Ivan fra kommunen). Gunnar undersøger.
6) Flyer kommer ud hurtigst muligt – Gunnar kontakter Bent og aftaler layout. Kontingent, arrangementer, nyhedsbrev.
7) Tilmelding til nyhedsbrev er kommet i luften på hjemmesiden. Mads kigger på at få permanent link til tilmelding.
8) Næste møde afholdes hos Jytte (Egegårdsvej 37) onsdag d. 7. juni kl. 19.
9) Intet til referat.

Generalforsamling 2023 (referat)

No Comments »

Helbo generalforsamling tirsdag d. 7. marts 2023

Til stede: 19 beboere + bestyrelsen (Gunnar, Jytte, Flemming, Mads (afbud fra Eigil))

Referat:

 1. Velkomst ved formanden
  • Intet til referat.
 2. Valg af dirigent
  • Bruno takkede for valget og gik straks i gang med at styre slagets gang.
 3. Formandens beretning ved Flemming Kristensen
  • Formanden gennemgik årets begivenheder.
 4. Kassererens beretning ved Eigil Christensen
  • Grundet Eigils fravær overtog formanden og gennemgik foreningens økonomi.
  • Regnskabet må ikke fremover hedde et delregnskab.
 5. Kontingentfastsættelse (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)
  • Bestyrelsen skal se på, hvordan der skaffes flere medlemmer.
  • Forslaget blev vedtaget.
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – På valg er Jytte Lerche og Gunnar Dahl (begge genopstiller)
  • Jytte og Gunnar blev valgt under overvældende applaus.
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – På valg er Bjarke Jensen og Henning Sose
  • Bjarke Jensen og Anette Würtz blev valgt under kæmpestor applaus.
 8. Valg af revisor – På valg er Bruno Thomsen
  Valg af revisorsuppleant – På valg er Gerda Sose
  • Bruno blev valgt som revisor under svimlende højlydt applaus.
  • Gerda blev valgt under øredøvende applaus.
 9. Indkomne forslag
  • Ingen forslag at drøfte.
 10. Eventuelt
  • Beboerne diskuterede løst og fast.
  • Egegården (udstykning).
  • Opfordring til deltagelse i politisk møde d. 25. marts i Arenaen.
  • Oust Mølle skoven – nyt regnvandsbassin.

Formanden sluttede genereralforsamlingen ved at takke for god ro og orden.

Bestyrelsesmøde 23. januar 2023

No Comments »

Helbo bestyrelsesmøde d. 23. januar kl. 19 hos Mads

Dagsorden

 1. Velkomst ved formanden (FK)
 2. Orientering v. Kassereren (Eigil)
 3. Generalforsamling
  Tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19 i klubhuset på Rønnebærvej.
  Hvem er på valg ? Spise og drikke ? Lokale ! etc.
 4. Førstehjælpsorientering 20. marts 2023.
  Førstehjælpskursus forsøges afholdt d. 20. marts 2023 kl. 18:30-21:00.
  Flyer (Bent) – Trykning Flemming – Mads spørger om vi kan få sognegården ved Enghøj Kirke fra 18-21:30.
 5. Opdatering af mailliste og/eller SMS – liste på hjemmesiden
 6. Næste møde (Uge 7 eller 8 ?)
 7. Evt. (bordet rundt)

Referat

Til stede: Flemming, Gunnar, Jytte, Eigil og Mads

 1. Intet til referat.
 2. Der er i skrivende stund 152 medlemmer af foreningen. Der er styr på økonomien, og Eigil sørger for, at regnskabet er klar til generalforsamling.
 3. Afholdes tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19 i klubhuset på Rønnebærvej.
  Gunnar og Jytte er på valg og genopstiller.
  Flemming har bestilt klubhuset.
  Gunnar sørger for smørrebrød (håndmadder), øl og vand.
 4. Førstehjælpskursus forsøges afholdt d. 20. marts 2023 kl. 18:30-21:00.
  Flyer (Bent) – Trykning Flemming – Mads spørger om vi kan få sognegården ved Enghøj Kirke fra 18-21:30.
 5. Mads kigger på, hvorfor captcha.
 6. Næste møde aftales ved generalforsamlingens afslutning.
 7. Gunnar holder styr på skovfogeden.

Bestyrelsesmøde 28. september 2022

No Comments »

Bestyrelsesmøde onsdag d. 28. september kl. 19:00 hos Eigil

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden (FK)
 2. Orientering v. Kassereren (Eigil)
 3. Status på midsommerfest
 4. Opdatering af mailliste og/eller SMS – liste på hjemmesiden
 5. “Postdistrikter”
 6. Arrangementer og datoer
 7. Næste møde (uge 47)
 8. Evt. (bordet rundt)

Referat

Til stede:
Flemming, Eigil, Gunnar og Mads

 1. Intet til referat.
 2. Der er i øjeblikket 133 betalende medlemmer i foreningen.
 3. Vejret var godt. Teltet fungerede. Maden var i orden. Alt i alt en god aften.
 4. Fungerer ikke på hjemmesiden. Bekræft du ikke er en robot kan ikke gennemføres.
 5. Skal Guldbærvej og Hindbærvej være med i Helbo? Afgøres på et senere møde.
 6. Juletræsfest d. 26. november
  • Juletræsfesten afholdes på plænen ved Berberisvej lørdag den 26. november kl. 10. Bestyrelsen møder ind kl. 9.
  • Mads køber ind. Husk at kigge efter en pavillon.
  • Henning spiller julemand. Gunnar spørger.
  • Flemming skaffer juletræ og Mads henter.
  • Pigerne Kunst spiller musik (forhåbentligt) – Mads sender forespørgsel.
  • Gunnar beder Bent om at lave en flyer. Den skal være ude hos folket senest søndag d. 13. november.
 7. Næste møde afholdes hos Mads d. 23. januar 2023 kl. 19.
 8. Førstehjælpskursus forsøges afholdt næste år (2023) d. 20. marts kl. 18:30-21:00. Mads spørger om vi kan få sognegården ved Enghøj Kirke fra 18-21:30. Gunnar kontakter kommunen for at bede om at få reflekser på nye bump i skoven.

Bestyrelsesmøde 2. maj 2022

No Comments »

Bestyrelsesmøde mandag d. 2. maj kl. 19:00 hos Gunnar

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden (FK)
 2. Orientering v. Kassereren (Eigil)
 3. Fuldmagter (Husk ID) og Betalings-service.
 4. Oprettelse af mailliste og/eller SMS – liste på hjemmesidn
 5. Postdistrikter? Egegårdsvej Nord og Guldbærvej
 6. Midsommerfest 25/6-2022
 7. Aftenens hovedpunkt! Guldbærvej beder om vores hjælp til stormøde d. 30. maj 2022
 8. Næste møde
 9. Evt. (bordet rundt)

Referat

Til stede:
Flemming, Jytte, Eigil, Gunnar og Mads

 1. Intet til referat.
 2. Der er i øjeblikket 92 betalende medlemmer i foreningen.
 3. Fuldmagter afgivet. Indsendes snarest muligt til foreningens pengeinstitut.
 4. Plugin er hentet og installeret, men endnu ikke konfigureret.
 5. Postdistrikter gennemgået. Beslutning om hvorvidt Guldbærvej skal være med i Helbo udsættes til næste bestyrelsesmøde.
 6. Telt – Der arbejdes på at indkøbe et telt til brug for sommerfest. Mads finder tilbud på telte.
  Borde og stole – Mads bestiller til 50.
  Mad – Slawteren i Tørring kontaktes for levering af helstegt pattegris med tilbehør. Flemming ringer.
  Drikkevarer – Foreningen køber hvidvin og rødvin. Mads køber.
  Diverse – chips, skåle, affaldsposer, klude, køkkenrulle, tatøj, osv. Jytte køber.
  Betaling – arrangementet koster 50 kroner pr. deltager.
  Flyer – skal ud snarest. Tilmeldingsfrist er fredag d. 10. juni.
 7. Bestyrelsen sender en delegation til mødet d. 30. maj.
 8. Næste møde er onsdag d. 28. september kl. 19 hos Eigil.
 9. Der har været nogle kommentarer på facebook ang. kommunenes arbejde i skoven.