TOP

Generalforsamling 2023 (referat)

Helbo generalforsamling tirsdag d. 7. marts 2023

Til stede: 19 beboere + bestyrelsen (Gunnar, Jytte, Flemming, Mads (afbud fra Eigil))

Referat:

 1. Velkomst ved formanden
  • Intet til referat.
 2. Valg af dirigent
  • Bruno takkede for valget og gik straks i gang med at styre slagets gang.
 3. Formandens beretning ved Flemming Kristensen
  • Formanden gennemgik årets begivenheder.
 4. Kassererens beretning ved Eigil Christensen
  • Grundet Eigils fravær overtog formanden og gennemgik foreningens økonomi.
  • Regnskabet må ikke fremover hedde et delregnskab.
 5. Kontingentfastsættelse (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)
  • Bestyrelsen skal se på, hvordan der skaffes flere medlemmer.
  • Forslaget blev vedtaget.
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – På valg er Jytte Lerche og Gunnar Dahl (begge genopstiller)
  • Jytte og Gunnar blev valgt under overvældende applaus.
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – På valg er Bjarke Jensen og Henning Sose
  • Bjarke Jensen og Anette Würtz blev valgt under kæmpestor applaus.
 8. Valg af revisor – På valg er Bruno Thomsen
  Valg af revisorsuppleant – På valg er Gerda Sose
  • Bruno blev valgt som revisor under svimlende højlydt applaus.
  • Gerda blev valgt under øredøvende applaus.
 9. Indkomne forslag
  • Ingen forslag at drøfte.
 10. Eventuelt
  • Beboerne diskuterede løst og fast.
  • Egegården (udstykning).
  • Opfordring til deltagelse i politisk møde d. 25. marts i Arenaen.
  • Oust Mølle skoven – nyt regnvandsbassin.

Formanden sluttede genereralforsamlingen ved at takke for god ro og orden.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield