TOP

Bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2021

Bestyrelsesmøde d 25. oktober 2021 kl 19:00 hos Mads

Til stede: Henrik, Gunnar, Eigil, Flemming og Mads

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Bordet rundt
 3. Orientering ved kassereren
 4. Juletræsfest
 5. Flyer ud
 6. Næste møde
 7. Evt. (bordet rundt)

Referat:

 1. Intet til referat.
 2. Afklaring ift. medlemmer på facebook-gruppen for Helsted (Helbo).
 3. Kassereren redegjorde for foreningens økonomi.
 4. Juletræsfesten afholdes i klubhuset lørdag den 27. november kl. 10. Bestyrelsen møder ind kl. 9.
  Mads køber ind.
  Henning spiller julemand.
  Henrik skaffer juletræ og Mads/Flemming/Gunnar henter.
  Henrik spørger til lån af klubhuset.
  Pigerne Kunst spiller musik (forhåbentligt) – Henrik sender forespørgsel.
 5. Gunnar sender besked til Bent og sørger for at en flyer bliver produceret hurtigst muligt.
 6. Afholdes hos Gunnar d. 12 januar 2022.
 7. Førstehjælpskursus flyttes til tirsdag d. 15. marts 2022. Tilmelding bliver på flyer ifm. generalforsamling.
Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 27. maj 2021

Bestyrelsesmøde den 27. maj kl 19:00 hos Eigil

Til stede: Henrik, Flemming, Gunnar, Eigil og Mads

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Orientering fra kommunen om Oust Mølle skoven
 3. Bordet rundt
 4. Orientering ved kassereren
 5. Midsommerfest
 6. Flyer ud
 7. Næste møde
 8. Evt. (bordet rundt)

Referat:

1) Intet til referat.
2) Ivan Guldager fra kommunen redegjorde for hvad der sker i Oust Mølle skoven.
Generelt tyndes der ud for at give plads til mere variation – mere lys til skovbunden.
Der kommer til at ligge en masse ved i skovbunden for biodiversitetens skyld.
På et tidspunkt vil vejen i skoven blive forbedret og der bliver lagt dræn, hvor det er nødvendigt.
Skoven er rekreativt område, men hovedsageligt er hensigten med den afskærmning af motorvejen.
Rågeproblemet sorterer under en anden afdeling hos kommunen.
3) Intet interessant til referat.
4) Kassereren redegjorde for den aktuelle økonomiske situation. Der er 94 betalende medlemmer.
5) Midsommerfest gennemføres som planlagt.
Eigil har skaffet telt. Det sættes op lørdag formiddag kl. 10.
Der bliver bestilt pattegris og fadøl.
Flemming skaffer paller til bål. Bålet tændes kl. 21.
6) Der skal flyer ud hurtigst muligt.
7) Næste møde afholdes hos Mads torsdag d. 7. oktober kl. 19.
8) Intet til referat.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 16. marts 2021

Referat af bestyrelsesmøde d. 16. marts 2021 hos Flemming

Til stede:
Flemming, Eigil, Gunnar, Henrik og Mads

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Referat af generalforsamling
 3. Konstituering
 4. HelBo Nyt
 5. Aktivitetsplan indtil næste generalforsamling
 6. Næste møde
 7. Evt. (bordet rundt)

Referat:

 1. Intet til referat.
 2. Forskellige punkter fra generalforsamlingen drøftet.
  Opsætning af skilte med ‘Legende børn’ – svar sendt til rette vedkommende.
  Etablering af legeplads på det grønne område – sorterer under kommunen (området er i øvrigt også kommunens).
  Området ved siden af Rema – bestyrelsen kontakter forretningens bestyrer.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig som følger:
  Formand: Henrik Rasmussen
  Kasserer: Eigil Christensen
  Redaktør (HelBo posten): Gunnar Dahl
  Sekretær: Mads M. N. Jensen
  Indpisker: Flemming Kristoffersen
 4. Der skal et blad ud med ny arrangementoversigt og med opfordring til betaling. Derudover reklame for Skt. Hans arrangement. Bladet skal ud indenfor tre uger.
 5. Aktiviteter indtil næste generalforsamling:
  Midsommerfest – 26. juni kl. 18 på plænen for enden af Berberisvej. Eigil undersøger om der stadig er mulighed for at låne telt.
  Førstehjælpskursus – 17. november. Tid og sted fastsættes senere. Mads undersøger mulighed for at være i sognegården.
  Juletræsfest – 27. november kl. 10 i klubhuset på Rønnebærvej.
  Generalforsamling – 1. marts kl. 19 i klubhuset på Rønnebærvej.
 6. Næste møde afholdes d. 11. maj kl. 19 hos Eigil.
 7. Kommunen er i gang med vedligeholdelse af Oust Mølle skoven.
  Den plæneklipperansvarlige hos Kommunen svarer ikke længere på henvendelser. Ny kontakt undersøges.Read More
TOP

Generalforsamling 2021

Helbo generalforsamling tirsdag d. 2. marts 2021 på Teams

Referat

Til stede:
Bestyrelsen plus 14 beboere

 1. Velkomst ved formanden
  Intet til referat
 2. Valg af dirigent
  Flemming Kristensen blev valgt og gav straks ordet videre til Henrik Rasmussen, som erklærede generalforsamlingen gyldig ved rettidig indkaldelse.
 3. Formandens beretning
  Formanden varsler sin afgang til næste år og aflagde dernæst beretning for året, der er gået.
 4. Kassererens beretning
  Kassereren gennemgik regnskabet for 2020.
 5. Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kroner.
  Vedtaget.
 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Gunnar Dahl og Flemming Kristoffersen.
  Gunnar Dahl og Flemming Kristoffersen blev valgt under stor applaus.
 7. Valg af to bestyrelsessuppleanter. På valg er Allan Leth og Leif Olufson.
  Allan Leth og Henning Sose blev valgt som bestyrelsessuppleanter under stor applaus.
 8. Valg af revisor. På valg er Carsten Leth, revisor, og Finn Hansen, revisorsuppleant.
  Carsten Leth blev valgt som revisor og Gerda Sose som revisorsuppleant.
 9. Indkomne forslag
  Intet til referat.
 10. Eventuelt
  Der blev spurgt til opsætning af skilte med legende børn. Bestyrelsen tager det op på næste møde.
  Der blev opfordret til bedre opdragelse af hunde, da der ligger efterladenskaber, hvor de ikke hører hjemme. Er man i tvivl om, hvor efterladenskaber hører hjemme, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen for anvisninger.
  Er der forslag til møde med transportministeren, kan de sendes til en person i bestyrelsen.
  Der opfordres til at lægge relevant information på facebook-siden.
  Der er tyndet ud i træerne i Oust Mølle skoven for at skabe bedre vækst.
  Der spørges til om bestyrelsen er interesseret i at arbejde for at få etableret legeplads på det grønne område mellem Tyttebærvej og Myntevej. Bestyrelsen tager det op på næste møde.
  Der er ønske om at få gjort området ved siden af Rema 1000 pænere. Bestyrelsen kontakter forretningens bestyrer.
  Er der nogen der har ønske om arrangementer eller tiltag, kan bestyrelsen kontaktes.

Flemming Kristoffersen afsluttede mødet ved at takke for god ro og orden.

Read More
TOP

LINK til generalforsamling

Log på generalforsamlingen her:

Generalforsamling 2021

Mødet foregår i Microsoft Teams.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 13. januar 2021

Bestyrelsesmøde onsdag d. 13. januar 2021 kl. 19:00 hos Henrik

Til stede: Gunnar, Flemming, Henrik, Eigil og Mads

Dagsorden

 1. Velkomst ved formanden
 2. Bordet rundt
 3. Orientering v. Kassereren
 4. Generalforsamling tirsdag den 2 marts kl 19:00
 5. Bestyrelselsens julefrokost, fastsættelse af ny dato
 6. Næste møde
 7. Evt. (bordet rundt)

Referat

 1. Intet til referat.
 2. Gunnar er i løbende kontakt med kommunen ift. vedligeholdelse af stierne i skoven ved Oust Mølle Skolen.
 3. Regnskabet er lavet og klar til revision.
 4. Der forsøges med afholdelse af en virtuel generalforsamling.
  Henrik laver et opslag på facebook ang. ny formand for bestyrelsen.
  Der skal en flyer ud med indkaldelse til generalforsamling. Henrik laver dagsorden og undersøger mulighed for virtuelt møde.
  Bestyrelsen mødes hos Gunnar til generalforsamlingen.
 5. Julefrokost afholdes d. 13. marts.
 6. Næste møde aftales på generalforsamlingen.
 7. Intet til referat.
Read More
TOP

Aflysning af dette års juletræsfest

Bestyrelsen har besluttet at aflyse dette års juletræsfest pga. forsamlingsrestriktioner ifm. COVID-19.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 18. september 2020

Bestyrelsesmøde d 18. september 2020 kl 18:00 hos Gunnar

Dagsorden
1.   Velkomst ved formanden
2.   Bordet rundt
3.   Orientering v. Kassereren
4.   Juletræsfest lørdag den 28 november kl 10:00 – 12:00
5.   Bestyrelsens studietur til Hjørnet, fastsættelse af ny dato
6.   Næste møde
7.   Evt. (bordet rundt)

Til stede: Gunnar, Eigil, Henrik, Flemmning og Mads

Referat
1.   Intet til referat.
2.   Robotklipperen har haft et enkelt stop, og der er lige udført kontrol.
3.   Medlemstallet er uændret siden sidst.
4.   Arrangementet afholdes som normalt.
Henning stiller op som julemand.
Henrik booker klubhuset og pigerne Kunst og sørger for juletræ.
Mads køber ind (gløgg, æbleskiver, flormelis, syltetøj, saftevand, kaffe, mælk, sukker, service, småkager, pebernødder, godteposer).
Der sendes flyer ud i starten af november. Tilmeldingsfrist fredag d. 20. november.
Mødetid kl. 9.
5.   Aftalt.
6.   Næste møde holdes hos Mads d. 16. januar kl. 18.
7.   Intet til referat.

Read More
TOP

Skt. Hans arrangement aflyst

Dette års Skt. Hans arrangement aflyses grundet forsamlingsforbud.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 16. juni 2020

Bestyrelsesmøde d 16. juni 2020 kl 19:00 hos Eigil

Dagsorden

1.   Velkomst ved formanden
2.   Bordet rundt
3.   Orientering v. Kassereren
4.   Sct. Hans arrangement tirsdag den 23. juni
5.   Sommerfest lørdag den 8. august
6.   Næste møde
7.   Evt. (bordet rundt)

Referat

Til stede: Henrik, Gunnar, Eigil, Flemming og Mads

1.   Intet til referat.
2.   Græsslåmaskinen tog igen al opmærksomheden under dette punkt. Flemming sørger for at holde gartnerfirmaet i gang.
3.   Der er på nuværende tidspunkt betalt 135 kontingenter.
4.   Bålet tændes kl. 21. Flemming har paller, Henrik har en heks. Flemming lægger arrangementet på facebook.
5.   Partiteltet kan lånes igen i år. Der skal laves en flyer – Gunnar taler med Bent. Flyer skal ud hurtigst muligt. Sidste tilmelding 1. august. Foreningen betaler mad – Gunnar finder et tilbud og køber chips mv. Teltet stilles op på dagen kl. 10.
6.   Næste møde afholdes hos Gunnar d. 18. september kl. 18.
7.   Intet til referat.

Read More