TOP

Bestyrelsesmøde 28. september 2022

Bestyrelsesmøde onsdag d. 28. september kl. 19:00 hos Eigil

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden (FK)
 2. Orientering v. Kassereren (Eigil)
 3. Status på midsommerfest
 4. Opdatering af mailliste og/eller SMS – liste på hjemmesiden
 5. “Postdistrikter”
 6. Arrangementer og datoer
 7. Næste møde (uge 47)
 8. Evt. (bordet rundt)

Referat

Til stede:
Flemming, Eigil, Gunnar og Mads

 1. Intet til referat.
 2. Der er i øjeblikket 133 betalende medlemmer i foreningen.
 3. Vejret var godt. Teltet fungerede. Maden var i orden. Alt i alt en god aften.
 4. Fungerer ikke på hjemmesiden. Bekræft du ikke er en robot kan ikke gennemføres.
 5. Skal Guldbærvej og Hindbærvej være med i Helbo? Afgøres på et senere møde.
 6. Juletræsfest d. 26. november
  • Juletræsfesten afholdes på plænen ved Berberisvej lørdag den 26. november kl. 10. Bestyrelsen møder ind kl. 9.
  • Mads køber ind. Husk at kigge efter en pavillon.
  • Henning spiller julemand. Gunnar spørger.
  • Flemming skaffer juletræ og Mads henter.
  • Pigerne Kunst spiller musik (forhåbentligt) – Mads sender forespørgsel.
  • Gunnar beder Bent om at lave en flyer. Den skal være ude hos folket senest søndag d. 13. november.
 7. Næste møde afholdes hos Mads d. 23. januar 2023 kl. 19.
 8. Førstehjælpskursus forsøges afholdt næste år (2023) d. 20. marts kl. 18:30-21:00. Mads spørger om vi kan få sognegården ved Enghøj Kirke fra 18-21:30. Gunnar kontakter kommunen for at bede om at få reflekser på nye bump i skoven.
Read More
TOP

Bestyrelsesmøde 2. maj 2022

Bestyrelsesmøde mandag d. 2. maj kl. 19:00 hos Gunnar

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden (FK)
 2. Orientering v. Kassereren (Eigil)
 3. Fuldmagter (Husk ID) og Betalings-service.
 4. Oprettelse af mailliste og/eller SMS – liste på hjemmesidn
 5. Postdistrikter? Egegårdsvej Nord og Guldbærvej
 6. Midsommerfest 25/6-2022
 7. Aftenens hovedpunkt! Guldbærvej beder om vores hjælp til stormøde d. 30. maj 2022
 8. Næste møde
 9. Evt. (bordet rundt)

Referat

Til stede:
Flemming, Jytte, Eigil, Gunnar og Mads

 1. Intet til referat.
 2. Der er i øjeblikket 92 betalende medlemmer i foreningen.
 3. Fuldmagter afgivet. Indsendes snarest muligt til foreningens pengeinstitut.
 4. Plugin er hentet og installeret, men endnu ikke konfigureret.
 5. Postdistrikter gennemgået. Beslutning om hvorvidt Guldbærvej skal være med i Helbo udsættes til næste bestyrelsesmøde.
 6. Telt – Der arbejdes på at indkøbe et telt til brug for sommerfest. Mads finder tilbud på telte.
  Borde og stole – Mads bestiller til 50.
  Mad – Slawteren i Tørring kontaktes for levering af helstegt pattegris med tilbehør. Flemming ringer.
  Drikkevarer – Foreningen køber hvidvin og rødvin. Mads køber.
  Diverse – chips, skåle, affaldsposer, klude, køkkenrulle, tatøj, osv. Jytte køber.
  Betaling – arrangementet koster 50 kroner pr. deltager.
  Flyer – skal ud snarest. Tilmeldingsfrist er fredag d. 10. juni.
 7. Bestyrelsen sender en delegation til mødet d. 30. maj.
 8. Næste møde er onsdag d. 28. september kl. 19 hos Eigil.
 9. Der har været nogle kommentarer på facebook ang. kommunenes arbejde i skoven.
Read More
TOP

Bestyrelsesmøde 23. marts 2022

Bestyrelsesmøde den 23. marts 2022 kl. 17:00 hos Flemming

Til stede: Flemming, Gunnar, Jytte og Mads

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden (FK)
 2. Konstituering af bestyrelsen
 3. Orientering v. Kassereren (Eigil)
 4. Aktivitetsplan for 2022
 • Midsommerfest 25/6-2022 ?
 • Juletræsfest 26/11-2022 ?
 • Generalforsamling Tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19 i klubhuset på Rønnebærvej.
 • Førstehjælpskursus
 1. Udsendelse af flyer vedr. betaling – Ultimo marts – Herunder
 • Betalings-service.
 • Post distrikter ?
 1. Oprettelse af mailliste og/eller SMS – liste på hjemmesiden
 2. Orientering om Oust Mølle skoven (Gunnar)
 3. Næste møde
 4. Evt. (bordet rundt)

Referat:

 1. Intet til referat.
 2. Formand: Flemming Kristoffersen
  Kasserer: Eigil Christensen
  Sekretær: Mads M. N. Jensen
  Redaktør: Gunnar Dahl
  Bestyrelsesmedlem: Jytte Lerche
 3. Intet til referat.
 4. Midsommerfesten afholdes 25. juni på plænen for enden af Berberisvej
  Juletræsfesten afholdes 26. november
  Generalforsamling afholdes d. 7. marts 2023 kl. 19 i klubhuset på Rønnebærvej
  Førstehjælpskursus onsdag d. 21. september kl. 19
 5. Gunnar snakker med Bent om at få lavet flyer, der skal omdeles hurtigst muligt. Jytte overtager Henriks rute.
 6. Mads undersøger muligheder.
 7. Gunnar og Flemming har haft møde med Ivan Guldager fra kommunen ang. arbejdet i Oust Mølle skoven.
 8. Næste møde afholdes hos Gunnar d. 2. maj.
 9. Intet til referat.
Read More
TOP

Generalforsamling 2022

Helbo generalforsamling

Til stede: Bestyrelsen plus 18 beboere i klubhuset og 1 online.

 1. Velkomst ved formanden
 • Intet til referat.
 1. Valg af dirigent
 • Bruno Thomsen blev valgt og startede med at erklære generalforsamlingen gyldig ved rettidig indkaldelse.
 1. Formandens beretning
 • Formanden aflagde beretning om det forgangne år.
 • Flemming Kristensen bad om ordet og takkede for den afgående formands arbejde.
 • Henninng Sose bad også om ordet og takkede ligeledes den afgående formand for hans evner som formand.
 1. Kassererens beretning
 • Kassereren gennemgik regnskabet for 2021.
 1. Kontingentfastsættelse
 • Kontingentet fastsættes til 150 kroner om året.
 1. Valg af ny formand
 • Gunnar Dahl foreslår Flemming Kristoffersen. Flemming Kristoffersen blev valgt under stor applaus.
 1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer – på valg er Mads og Eigil
 • Mads og Eigil modtog genvalg under stor applaus.
 • Som erstatning for Flemming, der er ny formand, blev Jytte Lerche valgt.
 1. Valg af to bestyrelsessuppleanter
 • Bjarke Jensen og Henning Sose blev valgt under stor applaus.
 1. Valg af revisor
 • Bruno Thomsen blev valgt under stor applaus.
 1. Valg af revisorsuppleant
 • Gerda Sose blev valgt.
 1. Eventuelt
 • Gunnar redegjorde for tilstanden i Oust Mølle skoven.
 • Henning Sose nævnte problemer med vand og dræn på det grønne område mellem Tyttebærvej og Myntevej.
 • En sejlivet diskussion om hundelort på fortovet.

Formanden afsluttede generalforsamlingnen med at takke for god ro og orden.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 12. januar 2022

Helbo bestyrelsesmøde d. 12. januar 2022 kl. 19 hos Gunnar

Til stede: Henrik, Gunnar, Flemming og Mads

Dagsorden

 1. Velkomst ved formanden
 2. Bordet rundt
 3. Orientering v. Kassereren
 4. Generalforsamling tirsdag den 1. marts kl 19:00
 5. Bestyrelselsens julefrokost, fastsættelse af dato
 6. Næste møde
 7. Evt. (bordet rundt)

Referat

1.
Intet til referat.

2.
Der arbejdes fortsat i Oust Mølle skoven. Og plænerobotten bliver holdt under skarpt opsyn.
Gunnar har haft fat i Skovfogeden for at få udbedret dræn omkring stien i skoven.

3.
Delregnskab fremlagt (fremsendt inden mødet).
Der er registreret 136 betalende husstande.

4.
Generalforsamling afholdes i klubhuset på Rønnebærvej – Henrik kontakter Steen.
Gunnar køber smørrebrød (100 stk.), øl, vand og engangsservice.
På valg til bestyrelsen er Henrik, Eigil og Mads. Førstnævnte genopstiller ikke.
På valg som bestyrelsessuppleant er Allan Leth og Henning Sose.
På valg som revisor er Carsten Leth og som revisorsuppleant Gerda Sose.
Der skal en flyer ud hurtigst muligt. Gunnar kontakter Bent. Henrik laver dagsorden.

5.
Julefrokost afholdes d. 19. februar kl. 18 hos Henrik. Henrik bestiller mad.

6.
Aftales på generalforsamling.

7.
Intet til referat.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2021

Bestyrelsesmøde d 25. oktober 2021 kl 19:00 hos Mads

Til stede: Henrik, Gunnar, Eigil, Flemming og Mads

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Bordet rundt
 3. Orientering ved kassereren
 4. Juletræsfest
 5. Flyer ud
 6. Næste møde
 7. Evt. (bordet rundt)

Referat:

 1. Intet til referat.
 2. Afklaring ift. medlemmer på facebook-gruppen for Helsted (Helbo).
 3. Kassereren redegjorde for foreningens økonomi.
 4. Juletræsfesten afholdes i klubhuset lørdag den 27. november kl. 10. Bestyrelsen møder ind kl. 9.
  Mads køber ind.
  Henning spiller julemand.
  Henrik skaffer juletræ og Mads/Flemming/Gunnar henter.
  Henrik spørger til lån af klubhuset.
  Pigerne Kunst spiller musik (forhåbentligt) – Henrik sender forespørgsel.
 5. Gunnar sender besked til Bent og sørger for at en flyer bliver produceret hurtigst muligt.
 6. Afholdes hos Gunnar d. 12 januar 2022.
 7. Førstehjælpskursus flyttes til tirsdag d. 15. marts 2022. Tilmelding bliver på flyer ifm. generalforsamling.
Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 27. maj 2021

Bestyrelsesmøde den 27. maj kl 19:00 hos Eigil

Til stede: Henrik, Flemming, Gunnar, Eigil og Mads

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Orientering fra kommunen om Oust Mølle skoven
 3. Bordet rundt
 4. Orientering ved kassereren
 5. Midsommerfest
 6. Flyer ud
 7. Næste møde
 8. Evt. (bordet rundt)

Referat:

1) Intet til referat.
2) Ivan Guldager fra kommunen redegjorde for hvad der sker i Oust Mølle skoven.
Generelt tyndes der ud for at give plads til mere variation – mere lys til skovbunden.
Der kommer til at ligge en masse ved i skovbunden for biodiversitetens skyld.
På et tidspunkt vil vejen i skoven blive forbedret og der bliver lagt dræn, hvor det er nødvendigt.
Skoven er rekreativt område, men hovedsageligt er hensigten med den afskærmning af motorvejen.
Rågeproblemet sorterer under en anden afdeling hos kommunen.
3) Intet interessant til referat.
4) Kassereren redegjorde for den aktuelle økonomiske situation. Der er 94 betalende medlemmer.
5) Midsommerfest gennemføres som planlagt.
Eigil har skaffet telt. Det sættes op lørdag formiddag kl. 10.
Der bliver bestilt pattegris og fadøl.
Flemming skaffer paller til bål. Bålet tændes kl. 21.
6) Der skal flyer ud hurtigst muligt.
7) Næste møde afholdes hos Mads torsdag d. 7. oktober kl. 19.
8) Intet til referat.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 16. marts 2021

Referat af bestyrelsesmøde d. 16. marts 2021 hos Flemming

Til stede:
Flemming, Eigil, Gunnar, Henrik og Mads

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Referat af generalforsamling
 3. Konstituering
 4. HelBo Nyt
 5. Aktivitetsplan indtil næste generalforsamling
 6. Næste møde
 7. Evt. (bordet rundt)

Referat:

 1. Intet til referat.
 2. Forskellige punkter fra generalforsamlingen drøftet.
  Opsætning af skilte med ‘Legende børn’ – svar sendt til rette vedkommende.
  Etablering af legeplads på det grønne område – sorterer under kommunen (området er i øvrigt også kommunens).
  Området ved siden af Rema – bestyrelsen kontakter forretningens bestyrer.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig som følger:
  Formand: Henrik Rasmussen
  Kasserer: Eigil Christensen
  Redaktør (HelBo posten): Gunnar Dahl
  Sekretær: Mads M. N. Jensen
  Indpisker: Flemming Kristoffersen
 4. Der skal et blad ud med ny arrangementoversigt og med opfordring til betaling. Derudover reklame for Skt. Hans arrangement. Bladet skal ud indenfor tre uger.
 5. Aktiviteter indtil næste generalforsamling:
  Midsommerfest – 26. juni kl. 18 på plænen for enden af Berberisvej. Eigil undersøger om der stadig er mulighed for at låne telt.
  Førstehjælpskursus – 17. november. Tid og sted fastsættes senere. Mads undersøger mulighed for at være i sognegården.
  Juletræsfest – 27. november kl. 10 i klubhuset på Rønnebærvej.
  Generalforsamling – 1. marts kl. 19 i klubhuset på Rønnebærvej.
 6. Næste møde afholdes d. 11. maj kl. 19 hos Eigil.
 7. Kommunen er i gang med vedligeholdelse af Oust Mølle skoven.
  Den plæneklipperansvarlige hos Kommunen svarer ikke længere på henvendelser. Ny kontakt undersøges.Read More
TOP

Generalforsamling 2021

Helbo generalforsamling tirsdag d. 2. marts 2021 på Teams

Referat

Til stede:
Bestyrelsen plus 14 beboere

 1. Velkomst ved formanden
  Intet til referat
 2. Valg af dirigent
  Flemming Kristensen blev valgt og gav straks ordet videre til Henrik Rasmussen, som erklærede generalforsamlingen gyldig ved rettidig indkaldelse.
 3. Formandens beretning
  Formanden varsler sin afgang til næste år og aflagde dernæst beretning for året, der er gået.
 4. Kassererens beretning
  Kassereren gennemgik regnskabet for 2020.
 5. Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kroner.
  Vedtaget.
 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Gunnar Dahl og Flemming Kristoffersen.
  Gunnar Dahl og Flemming Kristoffersen blev valgt under stor applaus.
 7. Valg af to bestyrelsessuppleanter. På valg er Allan Leth og Leif Olufson.
  Allan Leth og Henning Sose blev valgt som bestyrelsessuppleanter under stor applaus.
 8. Valg af revisor. På valg er Carsten Leth, revisor, og Finn Hansen, revisorsuppleant.
  Carsten Leth blev valgt som revisor og Gerda Sose som revisorsuppleant.
 9. Indkomne forslag
  Intet til referat.
 10. Eventuelt
  Der blev spurgt til opsætning af skilte med legende børn. Bestyrelsen tager det op på næste møde.
  Der blev opfordret til bedre opdragelse af hunde, da der ligger efterladenskaber, hvor de ikke hører hjemme. Er man i tvivl om, hvor efterladenskaber hører hjemme, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen for anvisninger.
  Er der forslag til møde med transportministeren, kan de sendes til en person i bestyrelsen.
  Der opfordres til at lægge relevant information på facebook-siden.
  Der er tyndet ud i træerne i Oust Mølle skoven for at skabe bedre vækst.
  Der spørges til om bestyrelsen er interesseret i at arbejde for at få etableret legeplads på det grønne område mellem Tyttebærvej og Myntevej. Bestyrelsen tager det op på næste møde.
  Der er ønske om at få gjort området ved siden af Rema 1000 pænere. Bestyrelsen kontakter forretningens bestyrer.
  Er der nogen der har ønske om arrangementer eller tiltag, kan bestyrelsen kontaktes.

Flemming Kristoffersen afsluttede mødet ved at takke for god ro og orden.

Read More
TOP

LINK til generalforsamling

Log på generalforsamlingen her:

Generalforsamling 2021

Mødet foregår i Microsoft Teams.

Read More