TOP

Bestyrelsesmøde d. 16. april 2020

Bestyrelsesmøde den 16 april. kl 19:00 hos Flemming.

Til stede: Gunnar, Eigil, Flemming, Henrik og Mads

Dagsorden:

1.   Velkomst ved formanden
2.   Referat af generalforsamling
3.   Konstituering
4.   HelBo Nyt
5.   Aktivitetsplan indtil næste generalforsamling
6.   Næste møde
7.   Evt. (bordet rundt)

Referat:

1.
Intet til referat.

2.
Referat gennemgået og evalueret.

3.
Formand: Henrik Rasmussen
Kasserer: Eigil Christensen
Redaktør: Gunnar Dahl
Bestyrelsesmedlem: Flemming Kristoffersen
Sekretær: Mads M. N. Jensen

4.
Næste blad kommer ud i starten af maj.

5.
Skt. Hans d. 23. juni kl. 21 på plænen for enden af Berberisvej – Flemming skaffer paller – Børnehaven laver heks (Henrik spørger)
Sommerfest d. 8. august kl. 18 – foreningen betaler maden – nærmere omstændigheder aftales senere
Juletræsfest d. 28. november kl. 10-12 i klubhuset på Rønnebærvej – Mads køber ind – Henning adspørges ang. julemand
Generalforsamling d. 2. marts 2021 kl. 19 i klubhuset på Rønnebærvej

6.
Næste møde afholdes d. 9. juni kl. 19 hos Eigil.

7.
Intet til referat.

Read More
TOP

Generalforsamling d. 3. marts 2020

Helbo generalforsamling tirsdag d. 3. marts 2020

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning v. Henrik Rasmussen.
4. Kassererens beretning v. Eigil Christensen.
5. Kontingentfastsættelse.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100,00 kr.
6. Valg af formand. På valg er Henrik Rasmussen.
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Mads Jensen og Eigil Christensen.
8. Valg af to bestyrelsessuppleanter. På valg er Allan Leth og Leif Olufsson.
9. Valg af revisor. På valg er Carsten Leth, revisor og Finn Hansen, revisorsuppleant
10. Orientering om støjvold langs E45 ved Lone Hansen
11. Indkomne forslag.
12. Eventuelt.
Referat:

I alt 40 deltagere.

1. Intet til referat.
2. Bruno Thomsen blev valgt som dirigent.
3. Formanden aflagde beretning.
4. Kassereren aflagde beretning. Sidste år var der 139 betalende medlemmer i foreningen.
5. Kontingentet fastholdes på 100 kroner.
6. Formanden blev genvalgt under stor applaus.
7. Eigil Christensen og Mads Jensen blev genvalgt under næsten tilsvarende applaus.
8. Allan Leth og Leif Olufsson blev genvalgt under stor applaus.
9. Carsten Leth og Finn Hansen blev begge genvalgt på deres respektive poster under stor applaus.
10. Lone Hansen redegjorde på fortrinlig vis for årets gang ifm. kampen for støjbekæmpelse.
11. Ingen forslag modtaget.
12. Intet til referat.

Bruno afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

Forslag fra salen:
Vingave til sponsorer

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 14. januar 2020

Bestyrelsesmøde 14. januar 2020 kl 19:00 hos Flemming

Til stede: Eigil, Henrik, Gunnar, Flemming og Mads

Dagsorden

1.   Velkomst ved formanden
2.   Bordet rundt
3.   Orientering v. Kassereren
4.   Generalforsamling 3 marts
5.   Julefrokost
6.   HelBo Nyt
7.   Evt. (bordet rundt)

Referat

1.
Intet til referat.

2.
Gunnar kontakter kommunen for at få udbedret skader på dræn og afløb i skoven.
Henrik regulerer reklamer på foreningens facebook-side.

3.
Der er 139 betalende medlemmer af foreningen. 4500 kroner i overskud.
Årsregnskabet er klar til generalforsamling.

4.
Henrik laver dagsorden (og beretning) og sørger for lokaler.
Gunnar køber smørrebrød (100 stk.), øl, vand og engangsservice (bestik og tallerkener).

5.
Julefrokosten afholdes som planlagt.

6.
Der skal et blad ud med information om generalforsamling senest 18. februar.
Henrik sender dagsorden og Gunnar kontakter Bent.

7.
Førstehjælpsorientering planlægges på et kommende bestyrelsesmøde.

Næste møde afholdes efter generalforsamlingen.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 11. november 2019

Bestyrelsesmøde d. 11.november 2019 kl 19:00 hos Mads

Til stede: Henrik, Gunnar, Flemming, Eigil og Mads

Dagsorden
1.   Velkomst ved formanden
2.   Bordet rundt
3.   Orientering v. Kassereren
4.   Juletræsfest lørdag den 30. november
5.   Bestyrelselsens julefrokost
6.   Næste møde
7.   Evt. (bordet rundt)

Referat
1.   Intet til referat.
2.   Græsslåmaskinen er fjernet. Den har ikke kørt ret stabilt i løbet af året.
Gunnar holder kommunen til ilden ift. at vedligeholde stisystemet i skoven mod Oust Mølle skolen. Kommunen er også orienteret om diverse mangler ift. græsslåning på de grønne områder samt problemer med det sædvanlige hul i Myntevej (tæt på Rønnebærvej).
Henrik sender en skrivelse ang. ovennævnte observationer til kommunen.
3.   Der er i skrivende stund 136 betalende medlemmer.
4.   Søstrene Kunst er tilsagt, og der er fundet en julemand (Hans). Mads køber ind. Godteposer, gløgg, sodavand, æbleskiver, pebernødder/brunkager, puddersukker, marmelade, kaffe, service (skeer, gafler, glas, krus, tallerkener), affaldssække, køkkenrulle.
Æbleskiver varmes hos Henrik.
Henrik skriver til Bent ang. juletræ.
Mads medbringer kugler til pynt.
5.   Afholdes 22. februar 2020.
6.   Afholdes d. 14. januar 2020 hos Flemming.
7.   Se punkt 2.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 19. august 2019

Bestyrelsesmøde d. 19.august 2019 kl 19:00 hos Eigil

Dagsorden
1.   Velkomst ved formanden
2.   Bordet rundt
3.   Orientering v. Kassereren
4.   Gebyr for MobilePay
5.   Sommerfest 31. august
6.   Næste møde
7.   Evt. (bordet rundt)

Referat

Til stede: Eigil, Gunnar, Henrik og Mads

1.
Intet til referat.

2.
Der er ikke meget gang i plæneklipperen (robotten) på arealet mellem Myntevej og Tyttebærvej. Og der mangler poser til hundeefterladenskaber i stativerne. Gunnar er i kontakt med kommunen løbende og bestyrelsen brygger på en skrivelse til kommunen.

3.
Der er i øjeblikket 130 betalende medlemmer.

4.
MobilePay opretholdes. Under mild protest.

5.
Der er tilmeldt 21 voksne og 3 børn (inkl. bestyrelsen).
Det er muligt at låne telt til festen. Eigil har styr på detaljerne.
Mad bestilles hos slagteren – brød hos bageren. Gunnar bestiller.
Borde findes blandt bestyrelsens medlemmer.
Grillbriketter, chips, nødder, servietter, plastikbestik mv. indkøbes i Rema1000. Gunnar køber.
Gunnar sørger for strøm.
Henrik og Gunnar (og Mads) tager grill med.
Bestyrelsen gør klar fra lørdag formiddag kl. 10 – hjælpere er velkomne.

6.
Næste møde holdes hos Mads d. 11. november kl. 19.

7.
Intet til referat. Se punkt 2.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 20. juni 2019

Dagsorden til bestyrelsesmøde d 20. juni 2019 kl 19:00 hos Gunnar

1.   Velkomst ved formanden
2.   Bordet rundt
3.   Orientering v. Kassereren
4.   Sct. Hans arrangement 23. juni
5.   Sommerfest 31. august
6.   Næste møde
7.   Evt. (bordet rundt)

Referat:

Til stede: Gunnar, Eigil, Henrik, Flemming, Mads

1. Intet til referat.
2. Diverse emner berørt. Dog intet nævneværdigt.
3. Der er i skrivende stund 119 betalende medlemmer.
4. Flemming skaffer paller. Afhentning søndag formiddag kl. 11. Helsted Børnehus laver heks. Henrik medbringer sange.
5. Der skal laves en flyer med tilmelding til sommerfesten. Flyeren skal være ude senest 1. august med tilmelding senest 17. august. Gunnar laver flyer. Henrik spørger Steen, om det muligt at benytte klubhuset til sommerfesten.
6. Næste møde afholdes 19. august hos Eigil
7. Intet til referat.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 27. marts 2019

Bestyrelsesmøde 27. marts 2019

1.   Velkomst ved formanden
2.   Referat af generalforsamling
3.   Konstituering
4.   Støj fra boldklubben
5.   HelBo Nyt
6.   Aktivitetsplan indtil næste generalforsamling
7.   Næste møde
8.   Evt. (bordet rundt)

Deltagere: Henrik, Gunnar, Eigil, Flemming, Mads

1. Intet til referat.
2. Referat fra generalforsamling er lagt på hjemmesiden.
3. Konstitueret:
Kasserer: Eigil Christensen
Redaktør Helbo: Gunnar Dahl
Webmaster: Mads Jensen
Formand: Henrik Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Flemming Kristoffersen
4. Der bliver taget kontakt til Steen mhp. at finde ud af, om der bliver taget hånd om sagen fra fodboldklubbens side. Henrik og Flemming tager kontakt.
5. Kontingentet er ændret. Henrik sørger for ny QR-kode (på 100 kroner) til blad og hjemmeside. Der skal et blad ud hurtigst muligt med info om kontingentbetaling. Gunnar kontakter Bent for layout og indhold. Henrik spørger Lone, om hun vil lave et indlæg om motorvejsstøj og evt. Lene om et indlæg om støj fra fodboldbanen. Der skal også en flyer ud til Skt. Hans, så Gunnar spørger Bent om han kan forberede den ved samme lejlighed.
6. Arrangementer:
Skt. Hans d. 23. juni kl. 21 på plænen for enden af Berberisvej
Sommerfest d. 31. august – foreningen betaler maden – nærmere omstændigheder aftales senere
Juletræsfest d. 30. november kl. 10-12 i klubhuset på Rønnebærvej
Fastelavnsfest – der henvises til Enghøj Kirkes arrangement
Generalforsamling d. 3. marts 2020 kl. 19 i klubhuset på Rønnebærvej
7. Næste møde afholdes hos Gunnar torsdag d. 20 juni.
8. Evt.:
Facebook: Leif Olufsson er blevet administrator. Der skrives en formålserklæring til styring af hvilket indhold, der er passende. Flemming kommer med et forslag.
Støj: Der har været beboere på boldbanen for at bekæmpe støj. Tilsyneladende med succes.

Read More
TOP

Generalforsamling 5. marts 2019

Helbo generalforsamling 5. marts 2019

Til stede: 33 inkl. bestyrelsen

1. Velkomst

2. Valg af dirigent
Bruno Thomsen blev valgt.

3. Formandens beretning v. Henrik Rasmussen
Formanden berettede om årets gang i foreningen.

4. Kassererens beretning v. Eigil Christensen
Overskud på 806 kroner og en kassebeholdning på 14481 kroner.

5. Kontingentfastsættelse
Kontingentet er fremover 100 kroner om året.

6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer – på valg er Flemming Kristoffersen og Gunnar Dahl
Flemming Kristoffersen og Gunnar Dahl valgt under stor applaus.

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter – på valg er Birthe Christensen. Der skal vælges yderligere 1 suppleant, da Flemming Kristoffersen er trådt ind i bestyrelsen.
Allan Leth og Leif Olufsson valgt under stor applaus.

8. Valg af revisor
Bruno Thomsen valgt som revisor og Finn Hansen som revisorsuppleant – igen stor applaus.

9. Indkomne forslag
Retningslinjer på facebook-gruppen:
Diskussion af hvem der må/kan være medlem af foreningens facebook-gruppe.
Støj fra klubhuset:
Nogle beboere oplever problemer med unge mennesker, der larmer omkring klubhuset.
Motorvejsstøj:
Statusopdatering v. Henning Sose.

10. Eventuelt
Diskussion om løst og fast.

Generalforsamlingen blev afsluttet med indtagelse af smørrebrød og drikkevarer.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 11. februar 2019

Helbo bestyrelsesmøde mandag den 11. februar kl 19:00 hos Flemming

Til stede: Henrik, Eigil, Flemming, Gunnar og Mads

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden
2. Bordet rundt
3. Orientering v. Kassereren
4. Status på Nabohjælp
5. Status på støjskærm
6. Generalforsamling tirsdag den 5. marts
7. Evt. (bordet rundt)

Referat:
1. Intet til referat.
2. Gunnar kontakter kommunen for at få rettet op på stierne i skoven.
3. Årsregnskab gennemgået.
4. Skilte er sat op. Kriminaliteten er dermed ophørt.
5. Lone arbejder stadig på sagen. Henning ligeså.
6. Dagsorden er klar og bliver trykt i bladet som omdeles snarest muligt (bladet er i trykken). Henrik booker klubhuset. Gunnar bestiller 66 stykker smørrebrød og en kasse øl og en kasse vand.
7. Intet til referat.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde 8. oktober 2018

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden
2. Bordet rundt
3. Orientering v. Kassereren
4. Status på Nabohjælp
5. Status på Støjskærm og VVM-redegørelse for E45
6. Juletræsfest lørdag den 1. december
7. Næste møde
8. Evt. (bordet rundt)

Til stede: Henrik, Gunnar, Flemming og Mads

Referat:
1. Intet til referat.
2. Intet til referat.
3. Ikke aktuelt på dette møde.
4. Foreningen har vundet et skilt ved Tryg-fonden og har bestilt yderligere tre skilte til placering ved alle indfaldsveje til foreningens område. Flemming skaffer rør til montering.
5. Der var god opbakning fra områdets beboere til mødet (som tidligere annonceret på hjemmesiden).
6. Gunnar spørger Henning S. om han vil være julemand.
Henrik spørger om pigerne Kunst vil spille igen.
Henrik henter juletræ og sikrer, at der er plads i klubhuset.
Henrik laver et opslag på facebook ang. hjælp til juletræsfesten.
Vi laver så meget som muligt hjemmefra (kaffe og æbleskiver). Husk at medbringe kander.
Mads køber kaffe, gløgg, pebernødder, saftevand og godteposer.
Tilmelding senest d. 19. november.
Gunnar sørger for, at der kommer en flyer ud. Skal være ude i uge 44.
7. Næste møde afholdes hos Flemming d. 16. januar 2019 kl. 19.
8. Julefrokost afholdes lørdag d. 19. januar 2019 kl. 18 hos Mads eller Henrik.

Read More