TOP

Aflysning af dette års juletræsfest

Bestyrelsen har besluttet at aflyse dette års juletræsfest pga. forsamlingsrestriktioner ifm. COVID-19.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 18. september 2020

Bestyrelsesmøde d 18. september 2020 kl 18:00 hos Gunnar

Dagsorden
1.   Velkomst ved formanden
2.   Bordet rundt
3.   Orientering v. Kassereren
4.   Juletræsfest lørdag den 28 november kl 10:00 – 12:00
5.   Bestyrelsens studietur til Hjørnet, fastsættelse af ny dato
6.   Næste møde
7.   Evt. (bordet rundt)

Til stede: Gunnar, Eigil, Henrik, Flemmning og Mads

Referat
1.   Intet til referat.
2.   Robotklipperen har haft et enkelt stop, og der er lige udført kontrol.
3.   Medlemstallet er uændret siden sidst.
4.   Arrangementet afholdes som normalt.
Henning stiller op som julemand.
Henrik booker klubhuset og pigerne Kunst og sørger for juletræ.
Mads køber ind (gløgg, æbleskiver, flormelis, syltetøj, saftevand, kaffe, mælk, sukker, service, småkager, pebernødder, godteposer).
Der sendes flyer ud i starten af november. Tilmeldingsfrist fredag d. 20. november.
Mødetid kl. 9.
5.   Aftalt.
6.   Næste møde holdes hos Mads d. 16. januar kl. 18.
7.   Intet til referat.

Read More
TOP

Skt. Hans arrangement aflyst

Dette års Skt. Hans arrangement aflyses grundet forsamlingsforbud.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 16. juni 2020

Bestyrelsesmøde d 16. juni 2020 kl 19:00 hos Eigil

Dagsorden

1.   Velkomst ved formanden
2.   Bordet rundt
3.   Orientering v. Kassereren
4.   Sct. Hans arrangement tirsdag den 23. juni
5.   Sommerfest lørdag den 8. august
6.   Næste møde
7.   Evt. (bordet rundt)

Referat

Til stede: Henrik, Gunnar, Eigil, Flemming og Mads

1.   Intet til referat.
2.   Græsslåmaskinen tog igen al opmærksomheden under dette punkt. Flemming sørger for at holde gartnerfirmaet i gang.
3.   Der er på nuværende tidspunkt betalt 135 kontingenter.
4.   Bålet tændes kl. 21. Flemming har paller, Henrik har en heks. Flemming lægger arrangementet på facebook.
5.   Partiteltet kan lånes igen i år. Der skal laves en flyer – Gunnar taler med Bent. Flyer skal ud hurtigst muligt. Sidste tilmelding 1. august. Foreningen betaler mad – Gunnar finder et tilbud og køber chips mv. Teltet stilles op på dagen kl. 10.
6.   Næste møde afholdes hos Gunnar d. 18. september kl. 18.
7.   Intet til referat.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 16. april 2020

Bestyrelsesmøde den 16 april. kl 19:00 hos Flemming.

Til stede: Gunnar, Eigil, Flemming, Henrik og Mads

Dagsorden:

1.   Velkomst ved formanden
2.   Referat af generalforsamling
3.   Konstituering
4.   HelBo Nyt
5.   Aktivitetsplan indtil næste generalforsamling
6.   Næste møde
7.   Evt. (bordet rundt)

Referat:

1.
Intet til referat.

2.
Referat gennemgået og evalueret.

3.
Formand: Henrik Rasmussen
Kasserer: Eigil Christensen
Redaktør: Gunnar Dahl
Bestyrelsesmedlem: Flemming Kristoffersen
Sekretær: Mads M. N. Jensen

4.
Næste blad kommer ud i starten af maj.

5.
Skt. Hans d. 23. juni kl. 21 på plænen for enden af Berberisvej – Flemming skaffer paller – Børnehaven laver heks (Henrik spørger)
Sommerfest d. 8. august kl. 18 – foreningen betaler maden – nærmere omstændigheder aftales senere
Juletræsfest d. 28. november kl. 10-12 i klubhuset på Rønnebærvej – Mads køber ind – Henning adspørges ang. julemand
Generalforsamling d. 2. marts 2021 kl. 19 i klubhuset på Rønnebærvej

6.
Næste møde afholdes d. 9. juni kl. 19 hos Eigil.

7.
Intet til referat.

Read More
TOP

Generalforsamling d. 3. marts 2020

Helbo generalforsamling tirsdag d. 3. marts 2020

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning v. Henrik Rasmussen.
4. Kassererens beretning v. Eigil Christensen.
5. Kontingentfastsættelse.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100,00 kr.
6. Valg af formand. På valg er Henrik Rasmussen.
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Mads Jensen og Eigil Christensen.
8. Valg af to bestyrelsessuppleanter. På valg er Allan Leth og Leif Olufsson.
9. Valg af revisor. På valg er Carsten Leth, revisor og Finn Hansen, revisorsuppleant
10. Orientering om støjvold langs E45 ved Lone Hansen
11. Indkomne forslag.
12. Eventuelt.
Referat:

I alt 40 deltagere.

1. Intet til referat.
2. Bruno Thomsen blev valgt som dirigent.
3. Formanden aflagde beretning.
4. Kassereren aflagde beretning. Sidste år var der 139 betalende medlemmer i foreningen.
5. Kontingentet fastholdes på 100 kroner.
6. Formanden blev genvalgt under stor applaus.
7. Eigil Christensen og Mads Jensen blev genvalgt under næsten tilsvarende applaus.
8. Allan Leth og Leif Olufsson blev genvalgt under stor applaus.
9. Carsten Leth og Finn Hansen blev begge genvalgt på deres respektive poster under stor applaus.
10. Lone Hansen redegjorde på fortrinlig vis for årets gang ifm. kampen for støjbekæmpelse.
11. Ingen forslag modtaget.
12. Intet til referat.

Bruno afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

Forslag fra salen:
Vingave til sponsorer

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 14. januar 2020

Bestyrelsesmøde 14. januar 2020 kl 19:00 hos Flemming

Til stede: Eigil, Henrik, Gunnar, Flemming og Mads

Dagsorden

1.   Velkomst ved formanden
2.   Bordet rundt
3.   Orientering v. Kassereren
4.   Generalforsamling 3 marts
5.   Julefrokost
6.   HelBo Nyt
7.   Evt. (bordet rundt)

Referat

1.
Intet til referat.

2.
Gunnar kontakter kommunen for at få udbedret skader på dræn og afløb i skoven.
Henrik regulerer reklamer på foreningens facebook-side.

3.
Der er 139 betalende medlemmer af foreningen. 4500 kroner i overskud.
Årsregnskabet er klar til generalforsamling.

4.
Henrik laver dagsorden (og beretning) og sørger for lokaler.
Gunnar køber smørrebrød (100 stk.), øl, vand og engangsservice (bestik og tallerkener).

5.
Julefrokosten afholdes som planlagt.

6.
Der skal et blad ud med information om generalforsamling senest 18. februar.
Henrik sender dagsorden og Gunnar kontakter Bent.

7.
Førstehjælpsorientering planlægges på et kommende bestyrelsesmøde.

Næste møde afholdes efter generalforsamlingen.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 11. november 2019

Bestyrelsesmøde d. 11.november 2019 kl 19:00 hos Mads

Til stede: Henrik, Gunnar, Flemming, Eigil og Mads

Dagsorden
1.   Velkomst ved formanden
2.   Bordet rundt
3.   Orientering v. Kassereren
4.   Juletræsfest lørdag den 30. november
5.   Bestyrelselsens julefrokost
6.   Næste møde
7.   Evt. (bordet rundt)

Referat
1.   Intet til referat.
2.   Græsslåmaskinen er fjernet. Den har ikke kørt ret stabilt i løbet af året.
Gunnar holder kommunen til ilden ift. at vedligeholde stisystemet i skoven mod Oust Mølle skolen. Kommunen er også orienteret om diverse mangler ift. græsslåning på de grønne områder samt problemer med det sædvanlige hul i Myntevej (tæt på Rønnebærvej).
Henrik sender en skrivelse ang. ovennævnte observationer til kommunen.
3.   Der er i skrivende stund 136 betalende medlemmer.
4.   Søstrene Kunst er tilsagt, og der er fundet en julemand (Hans). Mads køber ind. Godteposer, gløgg, sodavand, æbleskiver, pebernødder/brunkager, puddersukker, marmelade, kaffe, service (skeer, gafler, glas, krus, tallerkener), affaldssække, køkkenrulle.
Æbleskiver varmes hos Henrik.
Henrik skriver til Bent ang. juletræ.
Mads medbringer kugler til pynt.
5.   Afholdes 22. februar 2020.
6.   Afholdes d. 14. januar 2020 hos Flemming.
7.   Se punkt 2.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 19. august 2019

Bestyrelsesmøde d. 19.august 2019 kl 19:00 hos Eigil

Dagsorden
1.   Velkomst ved formanden
2.   Bordet rundt
3.   Orientering v. Kassereren
4.   Gebyr for MobilePay
5.   Sommerfest 31. august
6.   Næste møde
7.   Evt. (bordet rundt)

Referat

Til stede: Eigil, Gunnar, Henrik og Mads

1.
Intet til referat.

2.
Der er ikke meget gang i plæneklipperen (robotten) på arealet mellem Myntevej og Tyttebærvej. Og der mangler poser til hundeefterladenskaber i stativerne. Gunnar er i kontakt med kommunen løbende og bestyrelsen brygger på en skrivelse til kommunen.

3.
Der er i øjeblikket 130 betalende medlemmer.

4.
MobilePay opretholdes. Under mild protest.

5.
Der er tilmeldt 21 voksne og 3 børn (inkl. bestyrelsen).
Det er muligt at låne telt til festen. Eigil har styr på detaljerne.
Mad bestilles hos slagteren – brød hos bageren. Gunnar bestiller.
Borde findes blandt bestyrelsens medlemmer.
Grillbriketter, chips, nødder, servietter, plastikbestik mv. indkøbes i Rema1000. Gunnar køber.
Gunnar sørger for strøm.
Henrik og Gunnar (og Mads) tager grill med.
Bestyrelsen gør klar fra lørdag formiddag kl. 10 – hjælpere er velkomne.

6.
Næste møde holdes hos Mads d. 11. november kl. 19.

7.
Intet til referat. Se punkt 2.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 20. juni 2019

Dagsorden til bestyrelsesmøde d 20. juni 2019 kl 19:00 hos Gunnar

1.   Velkomst ved formanden
2.   Bordet rundt
3.   Orientering v. Kassereren
4.   Sct. Hans arrangement 23. juni
5.   Sommerfest 31. august
6.   Næste møde
7.   Evt. (bordet rundt)

Referat:

Til stede: Gunnar, Eigil, Henrik, Flemming, Mads

1. Intet til referat.
2. Diverse emner berørt. Dog intet nævneværdigt.
3. Der er i skrivende stund 119 betalende medlemmer.
4. Flemming skaffer paller. Afhentning søndag formiddag kl. 11. Helsted Børnehus laver heks. Henrik medbringer sange.
5. Der skal laves en flyer med tilmelding til sommerfesten. Flyeren skal være ude senest 1. august med tilmelding senest 17. august. Gunnar laver flyer. Henrik spørger Steen, om det muligt at benytte klubhuset til sommerfesten.
6. Næste møde afholdes 19. august hos Eigil
7. Intet til referat.

Read More