TOP

Bestyrelsesmøde 19. april 2018

Bestyrelsesmøde 19. april 2018

1.   Velkomst ved formanden
2.   Referat af generalforsamling
3.   Konstituering
4.   Nabohjælp
5.   Ansøgning til ELRO Fonden vedr. støj, shelter og legeplads
6.   HelBo Nyt
7.   Aktivitetsplan indtil næste generalforsamling
8.   Næste møde
9.   Evt. (bordet rundt)

1. Intet til referat.
2. Referatet gennemgået og godkendt.
3. Formand: Henrik Rasmussen
Kasserer: Eigil Christensen
Redaktør Hel-Bo Nyt: Gunnar Dahl
Sekretær: Mads M. N. Jensen
Bestyrelsesmedlem: Flemming Kristoffersen
4. Der bliver sat skilte op i nærmeste fremtid. Henrik orienterer kommunen.
5. Henrik kontakter ELRO mhp. ansøgningsmuligheder og kontakter den lokale anlægsgartner for evt. tilbud.
6. Gunnar orienterer Bent om hvad der skal med i bladet, der skal omdeles i maj måned. Arrangementsoversigt. Indbydelse til Skt. Hans. Opfordring til betaling af kontingent.
7. Skt. Hans lørdag d. 23. juni på plænen for enden af Berberisvej – bålet tændes kl. 21
Sommerfest lørdag d. 7. juli på plænen for enden af Berberisvej
Juletræsfest lørdag d. 1. december kl. 10 i klubhuset på Rønnebærvej
Fastelavnsfest lørdag d. 2. marts 2019 kl. 10 i klubhuset på Rønnebærvej
Generalforsamling tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 19 i klubhuset på Rønnebærvej
8. Næste møde afholdes hos Eigil mandag d. 18. juni kl. 19
9. Mads undersøger muligheden for at få en MobilePay løsning og Eigil undersøger i den forbindelse muligheden for at blive oprettet i CVR-registeret.

Read More
TOP

Generalforsamling 6. marts 2018

Generalforsamling

Tirsdag 6. marts 2018 KL. 19.00 (Klubhuset Rønnebærvej)

Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning ved Henrik Rasmussen.
4. Kassererens beretning ved Eigil Christensen.
5. Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50,00 kr.
6. Valg af formand. På valg er: Henrik Rasmussen.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Mads Jensen og Eigil Christensen.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er: Bent Reinhold og Birthe Christensen.
9. Valg af revisor. På valg er: Bruno Thomsen, revisor og Lis Andersen, revisorsuppleant.
10. Info om nabohjælp.
11. Hjælp til foreningens arrangementer.
12. Indkomne forslag.
13. Eventuelt.

REFERAT:

Til stede: 29 (inkl. bestyrelsen)

1. Intet til referat
2. Bruno Thomsen
3. Formandens beretning
4. Eigil gik foreningens økonomi igennem. Totalt set et underskud på 3096 kroner. Indestående 13000 kroner.
5. Kontingentet fastsættes til 50 kroner.
6. Formanden blev genvalgt.
7. Eigil Christensen og Mads Jensen genvalgt til bestyrelsen.
8. Birthe Christensen og Flemming Kristoffersen valgt som suppleanter.
9. Bruno Thomsen valgt som revisor og Lis Andersen som revisorsuppleant.
10. Formanden orienterede om nabohjælp. Der blev opfordret til indmeldelse på nabohjælp.dk. Bestyrelsen arbejder på at få sat skilte op.
11. Bestyrelsen vil fremover søge hjælp fra foreningens medlemmer ifm. afholdelse af arrangementer.
12. Ingen indkomne forslag.
13. Livlig diskussion om løst og fast… Antallet af medlemmer, støjvold, bogskabe, trafikken i området.

Read More
TOP

VIGTIG INFO vedr. generalforsamlingen d. 6. marts 2018

Der tilføjes til dagsordenen nyt punkt 6 som hedder: Valg af formand. På valg er Henrik Rasmussen.

Read More
TOP

Aflysning – fastelavnsfest

Fastelavnsfesten, der var planlagt til afvikling lørdag d. 10. februar, aflyses. Bestyrelsen henviser til Enghøj Kirkes fastelavnsarrangement søndag d. 11. februar.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde 8. januar 2018

Helbo bestyrelsesmøde 8. januar 2018 (hos Henrik)

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden
2. Bordet rundt
3. Orientering v. kassereren
4. Nyt fra kommunen
5. Julefrokost den 20. januar
6. Fastelavn
7. Generalforsamling
8. Næste møde
9. Evt. (bordet rundt)

Til stede: Henrik, Eigil, Gunnar og Mads

Referat:

1. Velkomst ved formanden
Intet til referat

2. Bordet rundt
Der har været ballade på Morbærvej og politiet har hentet et par unge mennesker. Følg med på facebook.

3. Orientering v. kassereren
Der er kommet tre betalinger ind siden årsskiftet. Ellers intet til referat.

4. Nyt fra kommunen
Der er problemer med vand og mudder på ridestien i Oust Mølleskoven. Gunnar har talt med nogen hos kommunen. Der forsøges med øget pres fra bestyrelsens side.
Hvis der skal sættes skilte til nabohjælp op, skal der søges tilladelse hos kommunen. Der skal bruges fire skilte, hvis alle indkørsler til Helbos område skal dækkes.

5. Julefrokost den 20. januar
Udsat til d. 17. marts. Stadig hos Gunnar.

6. Fastelavn
Bliver aflyst. Bestyrelsen henviser til Enghøj Kirkes arrangement d. 11. februar. Henrik adviserer kirken. Mads opdaterer hjemmesiden.

7. Generalforsamling
Afholdes tirsdag d. 6. marts i klubhuset på Rønnebærvej. Henrik kontakter Steen.
Henrik laver dagsorden.
Henrik, Eigil og Mads er på valg. Alle ønsker genvalg.
Gunnar bestiller smørrebrød. 60 stykker.
Der skal blad/folder ud senest d. første uge i februar. Gunnar kontakter Bent. Husk påmindelse om betaling af kontingent.

8. Næste møde
Aftales ifm. generalforsamling.

9. Evt. (bordet rundt)
Der forsøges med afholdelse af et førstehjælpsarrangement d. 20. marts. Henrik undersøger mulighed for at bruge kirkens lokaler.
Bestyrelsen arbejder med etablering af skilte til Nabohjælp ved indkørsler til Helbos område. Hvis der skal sættes skilte til nabohjælp op, skal der søges tilladelse hos kommunen – Henrik er på sagen. Der skal bruges fire skilte, hvis alle indkørsler til Helbos område skal dækkes.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde 16. oktober 2017

Bestyrelsesmøde Helbo 16. oktober 2017

Dagsorden:

1.    Velkomst ved formanden
2.    Bordet rundt
3.    Orientering v. kasseren
4.    Nyt fra kommunen
5.    Opsang vedr frivilligt arbejde
6.    Juletræsfest 25 november
7.    Næste møde
8.    Evt. (bordet rundt)

Til stede: Henrik, Gunnar, Eigil, Mads

Referat:

1.    Velkomst ved formanden
Intet til referat.

2.    Bordet rundt
Gunnar har talt med kommunen om at få grus på stierne i Oust Mølle skoven. Kommunen har lovet at kigge på det.

3.    Orientering v. kassereren
Indtil videre 143 betalende medlemmer i 2017.

4.    Nyt fra kommunen
Intet nyt.

5.    Opsang vedr frivilligt arbejde
Henrik sender en tak til Bent for fremragende arbejde ifm. at byde nye beboere velkommen.

6.    Juletræsfest 25. november
Henrik spørger pigerne Kunst, om de kan spille og synge (altså sørge for lidt underholdning).
Lise køber ind.
Henrik finder ud af noget med juletræ.
Gunnar, Eigil og Mads møder op kl. 9 på dagen.
Der skal en flyer ud med invitation til juletræsfest – senest uddelt 5. november. Gunnar kontakter Bent.

7.    Næste møde
Mandag d. 8. januar kl. 19 hos Henrik.

8.    Evt. (bordet rundt)
Hanne Mette har spurgt om der kunne være stemning for at tage en tur til Christiansborg. Gunnar kan i den forbindelse sørge for en rundvisning i højesteret. Bestyrelsen arbejder på at finde ud af et arrangement omkring Kr. Himmelfartsferien 2018 (lørdag d. 12. maj).

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde 6. juni 2017

Dagsorden:

1.    Velkomst ved formanden
2.    Bordet rundt
3.    Orientering v. kasseren
4.    Nyt fra kommunen
5.    Status på nabohjælp
6.    Status på hjertestarter
7.    Sct. Hans den 23. juni
8.    Næste møde
9.    Evt. (bordet rundt)

Til stede: Henrik R., Eigil, Gunnar, Mads

Referat:
1.    OK.
2.    Der er blevet gravet ved viadukten på Oust Møllevej i forsøg på en vandføringsmæssig afledningsmanøvre – resultatet ses muligvis ved næste voldsomme regnbyge.
3.    Der er hidtil indbetalt 5920 kroner i kontingent (derudover en håndfuld kontante betalinger, der endnu ikke er bogført).
4.    Intet nyt fra kommunen.
Der har været etableret kontakt til ministeriet ang. støjvold – ingen nyheder.
5.    Der arbejdes fortsat på at få medlemmer af foreningen til at melde sig til ordningen.
6.    Leif Olufsson har været i kontakt med ELRO-fonden, som afviser at yde tilskud. Gunnar undersøger mulighed for at placere en hjertestarter hos Campen Auktioner (og evt. få tilskud til drift).
7.    Gunnar ringer til Flemming og skaffer paller til bålet. Helsted Børnehus fremstiller en heks.
8.    Afholdes 9. oktober 2017 kl. 19 hos Mads, Myntevej 26.
9.    ELRO-fonden har midler, som kan søges til evt. projekter i lokalområdet. Bestyrelsen arbejder på ideer…
Der skal en flyer ud med tilmelding til sommerfesten hurtigst muligt. Gunnar kontakter Bent.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde 27. marts 2017

Hel-Bo bestyrelsesmøde 27. marts 2017

Til stede: Henrik Rasmussen, Lise Andersen, Gunnar Dahl, Eigil Christensen og Mads M. N. Jensen

Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden
2. Referat af generalforsamling
3. Konstituering
4. Nabohjælp
5. Hjertestarter
6. HelBo Nyt
7. Aktivitetsplan indtil næste generalforsamling
8. Næste møde
9. Evt. (bordet rundt)

1. Velkomst:
OK.

2. Referat fra generalforsamling:
OK.

3. Konstituering:
Formand: Henrik Rasmussen
Kasserer: Eigil Christensen
Redaktør Hel-Bo Nyt: Gunnar Dahl
Bestyrelsesmedlemmer: Lise Andersen og Mads M. N. Jensen

4. Nabohjælp:
Der opfordres til tilmelding i næste nummer af Hel-Bo Nyt.
Gunnar undersøger hvad skilte koster.

5. Hjertestarter:
Gunnar har undersøgt muligheder for placering.
Bestyrelsen (Henrik R.) spørger Leif Olufson, om han vil undersøge muligheder for tilskud fra fonde.
Der kan evt. hænge en hjertestarter i industriområdet på Myntevej, og hvis der kan opnås tilskud til flere evt. også een ved bageren.

6. Hel-Bo Nyt:
Næste blad udkommer i maj måned.
Frist for indbetaling af kontingent til Hel-Bo bliver sat til 1. juni.
Notits om tiltag ang. nabohjælp.

7. Aktivitetsplan indtil næste generalforsamling:
Skt. Hans 23. juni kl. 20 på plænen for enden af Berberisvej. Gunnar skaffer brænde og Henrik spørger Helsted Børnehus om de vil fremstille en heks.
Sommerfest 5. august kl. 18. Foreningen giver mad. Medbring selv drikkevarer. Annonceres i næste blad.
Juletræsfest lørdag d. 25. november kl. 10-12 i klubhuset på Rønnebærvej.
Fastelavnsfest lørdag d. 10. februar 2018 kl. 10-12 i klubhuset på Rønnebærvej.
Generalforsamling tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 19 i klubhuset på Rønnebærvej.

8. Næste møde:
Afholdes tirsdag d. 6. juni hos Eigil.

9. Evt. (Bordet rundt):
Der er åbent hus i det nye klubhus fredag d. 31. marts. Bestyrelsen sender en delegation.

Read More
TOP

Generalforsamling 2017 (referat)

Hel-Bo generalforsamling tirsdag d. 7. marts kl. 19:00 i Sognegården Enghøj Kirke

24 tilstedeværende (bestyrelsesmedlemmer inkluderet)

1. Velkomst ved formanden.
OK.

2. Valg af dirigent.
Bruno Thomsen takkede for valget og erklærede generalforsamlingen lovlig ved rettidig varsling.

3. Formandens beretning ved Henrik Rasmussen.
Se bilag.

4. Kassererens beretning ved Eigil Christensen.
Se bilag.

5. Kontingentfastsættelse – bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50 kroner.
Mulighed for kontingentforøgelse blev diskuteret.
Mulighed for aktiv inddrivelse af kontingenter blev diskuteret.
Uændret kongingent på 50 kroner vedtaget.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Lise Andersen og Gunnar Dahl.
Begge modtog genvalg under stor applaus.

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er: Bent Reinhold og Birthe Christensen.
Begge modtog genvalg under stor applaus.

8. Valg af revisor. På valg er: Bruno Thomsen, revisor og Lis Andersen, revisorsuppleant.
Bruno modtog genvalg under stor applaus og Flemming (Egegårdsvej) blev valgt som revisorsuppleant.

9. Diskussion vedr. hjertestartere i området.
Diskussion ang. søgning af midler til hjertestartere. Tryg-fonden og ELRO-fonden blev nævnt som muligheder.
Leif Olufson redegjorde for visse regler omkring placering og drift. Det samme gjorde Gunnar Dahl.
Bestyrelsen diskuterer emnet på kommende bestyrelsesmøder.

10. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest d. 28. februar.
Nabohjælp. Bestyrelsen undersøger muligheden for medlemskab for foreningen.

11. Eventuelt.
TV-pakker. Der blev i detaljer redegjort for sammensætningen af kanaler og udstyr og priser.
Der blev ytret utilfredshed med rundkørslen mod nord, og der er fremsendt brev herom til kommunen.
Sommerfest. Der blev stillet forslag om at holde festen sammen med fodboldklubben.
Støjværn. Der bliver i øjeblikket stillet værn op syd for byen, og der blev ytret ønske om øget pres for at få støjværn til Helsted.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen ved at takke for god ro og orden.

Beretning for Helsted Beboerforening 2016

Read More
TOP

Brev til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Vedhæftede brev er blevet sendt til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Støjskærm Helsted 10 februar 2017

Read More