TOP

Bestyrelsesmøde d. 11. februar 2019

Helbo bestyrelsesmøde mandag den 11. februar kl 19:00 hos Flemming

Til stede: Henrik, Eigil, Flemming, Gunnar og Mads

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden
2. Bordet rundt
3. Orientering v. Kassereren
4. Status på Nabohjælp
5. Status på støjskærm
6. Generalforsamling tirsdag den 5. marts
7. Evt. (bordet rundt)

Referat:
1. Intet til referat.
2. Gunnar kontakter kommunen for at få rettet op på stierne i skoven.
3. Årsregnskab gennemgået.
4. Skilte er sat op. Kriminaliteten er dermed ophørt.
5. Lone arbejder stadig på sagen. Henning ligeså.
6. Dagsorden er klar og bliver trykt i bladet som omdeles snarest muligt (bladet er i trykken). Henrik booker klubhuset. Gunnar bestiller 66 stykker smørrebrød og en kasse øl og en kasse vand.
7. Intet til referat.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde 8. oktober 2018

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden
2. Bordet rundt
3. Orientering v. Kassereren
4. Status på Nabohjælp
5. Status på Støjskærm og VVM-redegørelse for E45
6. Juletræsfest lørdag den 1. december
7. Næste møde
8. Evt. (bordet rundt)

Til stede: Henrik, Gunnar, Flemming og Mads

Referat:
1. Intet til referat.
2. Intet til referat.
3. Ikke aktuelt på dette møde.
4. Foreningen har vundet et skilt ved Tryg-fonden og har bestilt yderligere tre skilte til placering ved alle indfaldsveje til foreningens område. Flemming skaffer rør til montering.
5. Der var god opbakning fra områdets beboere til mødet (som tidligere annonceret på hjemmesiden).
6. Gunnar spørger Henning S. om han vil være julemand.
Henrik spørger om pigerne Kunst vil spille igen.
Henrik henter juletræ og sikrer, at der er plads i klubhuset.
Henrik laver et opslag på facebook ang. hjælp til juletræsfesten.
Vi laver så meget som muligt hjemmefra (kaffe og æbleskiver). Husk at medbringe kander.
Mads køber kaffe, gløgg, pebernødder, saftevand og godteposer.
Tilmelding senest d. 19. november.
Gunnar sørger for, at der kommer en flyer ud. Skal være ude i uge 44.
7. Næste møde afholdes hos Flemming d. 16. januar 2019 kl. 19.
8. Julefrokost afholdes lørdag d. 19. januar 2019 kl. 18 hos Mads eller Henrik.

Read More
TOP

Opråb til Helstedborgere

Til Helsted borgere,
Regeringen har besluttet at gennemføre en VVM-undersøgelse vedr. udvidelse af E45 på strækningen mellem Aarhus N og Randers N. For os i Helsted betyder en udvidelse fra to til tre spor øget støj. Det er derfor vigtigt, at der bliver etableret støjskærm på strækningen.
Vejdirektoratet ønsker input fra borgere som bor langs motorvejen, og det er derfor vigtigt at vi alle skriver til vejdirektoratet for at gøre opmærksom på støjgenerne vi udsættes for.
Du kan læse om projektet her: www.vd.dk/e45randers 
Ideer og forslag kan indsendes ved at følge link i højre side af hjemmesiden.
 
HelBo opfordrer til at vi alle sender vores input til Vejdirektoratet. Frist for indsendelse er 20 august.
Her er et forslag til den tekst du kan sende til Vejdirektoratet:
 
“Vejdirektoratet opfordres til, at den lovede støjskærm fra Randers N og syd forbi Helsted ved E45 opføres snarrest muligt, og inden en udvidelse af E45.
En udvidelse vil medføre øget trafik og dermed øget støj. Allerede nu viser støjmålinger , at støjen overskrider den maksimale grænse på 58 dB. Vejdirektoratets egne målinger viser at området er belastet med 60-70 dB.”
 
Det er vigtigt at vi alle bakker om om dette, og skriver til Vejdirektoratet for at få igangsat den lovede støjvold.
 
Venlig hilsen
HelBo
Read More
TOP

Bestyrelsesmøde 18. juni 2018

Helbo bestyrelsesmøde mandag d. 18. juni 2018 kl. 19 (hos Henrik)

Til stede: Henrik, Eigil, Flemming, Gunnar og Mads

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden
2. Bordet rundt
3. Orientering v. Kassereren
4. Status på Nabohjælp
5. Status på Støjskærm og VVM-redegørelse for E45
6. Skt Hans den 23. juni
7. Sommerfest den 7. juli
8. Næste møde
9. Evt. (bordet rundt)

Referat:

1. Velkomst ved formanden
Intet til referat.
2. Bordet rundt
Robotplæneklipperen får til tider lidt hjælp.
3. Orientering v. Kassereren
Til dato har 106 husstande betalt kontingent.
Foreningen er under oprettelse hos MobilePay.
4. Status på Nabohjælp
Der arbejdes fortsat på at få sat skilte op ved de fire indkørselsveje.
5. Status på Støjskærm og VVM-redegørelse for E45
Vejdirektoratet afholder møde om VVM-redegørelsen onsdag d. 20. juni kl. 19-21 i Randers FCs konferencelokale.
Der afholdes tilsvarende møde på Hadsten skole torsdag d. 21. juni.
6. Skt Hans den 23. juni
Der er på nuværende tidspunkt afbrændingsforbud.
Såfremt forbudet opretholdes afholdes der ikke Skt. Hans arrangement.
Ellers skaffer Flemming paller (Gunnar henter) og der laves et mægtigt bål som planlagt.
Helsted Børnehus laver en heks, hvis de kan nå det.
7. Sommerfest den 7. juli
Henrik, Gunnar og Mads kan ikke deltage.
Der skal anskaffes et telt til begivenheden – der arbejdes på en lejeløsning.
Ved for få tilmeldinger aflyses arrangementet.
8. Næste møde
Afholdes hos Mads mandag d. 8. oktober.
9. Evt. (bordet rundt)
Intet til referat.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde 19. april 2018

Bestyrelsesmøde 19. april 2018

1.   Velkomst ved formanden
2.   Referat af generalforsamling
3.   Konstituering
4.   Nabohjælp
5.   Ansøgning til ELRO Fonden vedr. støj, shelter og legeplads
6.   HelBo Nyt
7.   Aktivitetsplan indtil næste generalforsamling
8.   Næste møde
9.   Evt. (bordet rundt)

1. Intet til referat.
2. Referatet gennemgået og godkendt.
3. Formand: Henrik Rasmussen
Kasserer: Eigil Christensen
Redaktør Hel-Bo Nyt: Gunnar Dahl
Sekretær: Mads M. N. Jensen
Bestyrelsesmedlem: Flemming Kristoffersen
4. Der bliver sat skilte op i nærmeste fremtid. Henrik orienterer kommunen.
5. Henrik kontakter ELRO mhp. ansøgningsmuligheder og kontakter den lokale anlægsgartner for evt. tilbud.
6. Gunnar orienterer Bent om hvad der skal med i bladet, der skal omdeles i maj måned. Arrangementsoversigt. Indbydelse til Skt. Hans. Opfordring til betaling af kontingent.
7. Skt. Hans lørdag d. 23. juni på plænen for enden af Berberisvej – bålet tændes kl. 21
Sommerfest lørdag d. 7. juli på plænen for enden af Berberisvej
Juletræsfest lørdag d. 1. december kl. 10 i klubhuset på Rønnebærvej
Fastelavnsfest lørdag d. 2. marts 2019 kl. 10 i klubhuset på Rønnebærvej
Generalforsamling tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 19 i klubhuset på Rønnebærvej
8. Næste møde afholdes hos Eigil mandag d. 18. juni kl. 19
9. Mads undersøger muligheden for at få en MobilePay løsning og Eigil undersøger i den forbindelse muligheden for at blive oprettet i CVR-registeret.

Read More
TOP

Generalforsamling 6. marts 2018

Generalforsamling

Tirsdag 6. marts 2018 KL. 19.00 (Klubhuset Rønnebærvej)

Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning ved Henrik Rasmussen.
4. Kassererens beretning ved Eigil Christensen.
5. Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50,00 kr.
6. Valg af formand. På valg er: Henrik Rasmussen.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Mads Jensen og Eigil Christensen.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er: Bent Reinhold og Birthe Christensen.
9. Valg af revisor. På valg er: Bruno Thomsen, revisor og Lis Andersen, revisorsuppleant.
10. Info om nabohjælp.
11. Hjælp til foreningens arrangementer.
12. Indkomne forslag.
13. Eventuelt.

REFERAT:

Til stede: 29 (inkl. bestyrelsen)

1. Intet til referat
2. Bruno Thomsen
3. Formandens beretning
4. Eigil gik foreningens økonomi igennem. Totalt set et underskud på 3096 kroner. Indestående 13000 kroner.
5. Kontingentet fastsættes til 50 kroner.
6. Formanden blev genvalgt.
7. Eigil Christensen og Mads Jensen genvalgt til bestyrelsen.
8. Birthe Christensen og Flemming Kristoffersen valgt som suppleanter.
9. Bruno Thomsen valgt som revisor og Lis Andersen som revisorsuppleant.
10. Formanden orienterede om nabohjælp. Der blev opfordret til indmeldelse på nabohjælp.dk. Bestyrelsen arbejder på at få sat skilte op.
11. Bestyrelsen vil fremover søge hjælp fra foreningens medlemmer ifm. afholdelse af arrangementer.
12. Ingen indkomne forslag.
13. Livlig diskussion om løst og fast… Antallet af medlemmer, støjvold, bogskabe, trafikken i området.

Read More
TOP

VIGTIG INFO vedr. generalforsamlingen d. 6. marts 2018

Der tilføjes til dagsordenen nyt punkt 6 som hedder: Valg af formand. På valg er Henrik Rasmussen.

Read More
TOP

Aflysning – fastelavnsfest

Fastelavnsfesten, der var planlagt til afvikling lørdag d. 10. februar, aflyses. Bestyrelsen henviser til Enghøj Kirkes fastelavnsarrangement søndag d. 11. februar.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde 8. januar 2018

Helbo bestyrelsesmøde 8. januar 2018 (hos Henrik)

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden
2. Bordet rundt
3. Orientering v. kassereren
4. Nyt fra kommunen
5. Julefrokost den 20. januar
6. Fastelavn
7. Generalforsamling
8. Næste møde
9. Evt. (bordet rundt)

Til stede: Henrik, Eigil, Gunnar og Mads

Referat:

1. Velkomst ved formanden
Intet til referat

2. Bordet rundt
Der har været ballade på Morbærvej og politiet har hentet et par unge mennesker. Følg med på facebook.

3. Orientering v. kassereren
Der er kommet tre betalinger ind siden årsskiftet. Ellers intet til referat.

4. Nyt fra kommunen
Der er problemer med vand og mudder på ridestien i Oust Mølleskoven. Gunnar har talt med nogen hos kommunen. Der forsøges med øget pres fra bestyrelsens side.
Hvis der skal sættes skilte til nabohjælp op, skal der søges tilladelse hos kommunen. Der skal bruges fire skilte, hvis alle indkørsler til Helbos område skal dækkes.

5. Julefrokost den 20. januar
Udsat til d. 17. marts. Stadig hos Gunnar.

6. Fastelavn
Bliver aflyst. Bestyrelsen henviser til Enghøj Kirkes arrangement d. 11. februar. Henrik adviserer kirken. Mads opdaterer hjemmesiden.

7. Generalforsamling
Afholdes tirsdag d. 6. marts i klubhuset på Rønnebærvej. Henrik kontakter Steen.
Henrik laver dagsorden.
Henrik, Eigil og Mads er på valg. Alle ønsker genvalg.
Gunnar bestiller smørrebrød. 60 stykker.
Der skal blad/folder ud senest d. første uge i februar. Gunnar kontakter Bent. Husk påmindelse om betaling af kontingent.

8. Næste møde
Aftales ifm. generalforsamling.

9. Evt. (bordet rundt)
Der forsøges med afholdelse af et førstehjælpsarrangement d. 20. marts. Henrik undersøger mulighed for at bruge kirkens lokaler.
Bestyrelsen arbejder med etablering af skilte til Nabohjælp ved indkørsler til Helbos område. Hvis der skal sættes skilte til nabohjælp op, skal der søges tilladelse hos kommunen – Henrik er på sagen. Der skal bruges fire skilte, hvis alle indkørsler til Helbos område skal dækkes.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde 16. oktober 2017

Bestyrelsesmøde Helbo 16. oktober 2017

Dagsorden:

1.    Velkomst ved formanden
2.    Bordet rundt
3.    Orientering v. kasseren
4.    Nyt fra kommunen
5.    Opsang vedr frivilligt arbejde
6.    Juletræsfest 25 november
7.    Næste møde
8.    Evt. (bordet rundt)

Til stede: Henrik, Gunnar, Eigil, Mads

Referat:

1.    Velkomst ved formanden
Intet til referat.

2.    Bordet rundt
Gunnar har talt med kommunen om at få grus på stierne i Oust Mølle skoven. Kommunen har lovet at kigge på det.

3.    Orientering v. kassereren
Indtil videre 143 betalende medlemmer i 2017.

4.    Nyt fra kommunen
Intet nyt.

5.    Opsang vedr frivilligt arbejde
Henrik sender en tak til Bent for fremragende arbejde ifm. at byde nye beboere velkommen.

6.    Juletræsfest 25. november
Henrik spørger pigerne Kunst, om de kan spille og synge (altså sørge for lidt underholdning).
Lise køber ind.
Henrik finder ud af noget med juletræ.
Gunnar, Eigil og Mads møder op kl. 9 på dagen.
Der skal en flyer ud med invitation til juletræsfest – senest uddelt 5. november. Gunnar kontakter Bent.

7.    Næste møde
Mandag d. 8. januar kl. 19 hos Henrik.

8.    Evt. (bordet rundt)
Hanne Mette har spurgt om der kunne være stemning for at tage en tur til Christiansborg. Gunnar kan i den forbindelse sørge for en rundvisning i højesteret. Bestyrelsen arbejder på at finde ud af et arrangement omkring Kr. Himmelfartsferien 2018 (lørdag d. 12. maj).

Read More