TOP

Generalforsamling 2022

Helbo generalforsamling

Til stede: Bestyrelsen plus 18 beboere i klubhuset og 1 online.

 1. Velkomst ved formanden
 • Intet til referat.
 1. Valg af dirigent
 • Bruno Thomsen blev valgt og startede med at erklære generalforsamlingen gyldig ved rettidig indkaldelse.
 1. Formandens beretning
 • Formanden aflagde beretning om det forgangne år.
 • Flemming Kristensen bad om ordet og takkede for den afgående formands arbejde.
 • Henninng Sose bad også om ordet og takkede ligeledes den afgående formand for hans evner som formand.
 1. Kassererens beretning
 • Kassereren gennemgik regnskabet for 2021.
 1. Kontingentfastsættelse
 • Kontingentet fastsættes til 150 kroner om året.
 1. Valg af ny formand
 • Gunnar Dahl foreslår Flemming Kristoffersen. Flemming Kristoffersen blev valgt under stor applaus.
 1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer – på valg er Mads og Eigil
 • Mads og Eigil modtog genvalg under stor applaus.
 • Som erstatning for Flemming, der er ny formand, blev Jytte Lerche valgt.
 1. Valg af to bestyrelsessuppleanter
 • Bjarke Jensen og Henning Sose blev valgt under stor applaus.
 1. Valg af revisor
 • Bruno Thomsen blev valgt under stor applaus.
 1. Valg af revisorsuppleant
 • Gerda Sose blev valgt.
 1. Eventuelt
 • Gunnar redegjorde for tilstanden i Oust Mølle skoven.
 • Henning Sose nævnte problemer med vand og dræn på det grønne område mellem Tyttebærvej og Myntevej.
 • En sejlivet diskussion om hundelort på fortovet.

Formanden afsluttede generalforsamlingnen med at takke for god ro og orden.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield