TOP

Bestyrelsesmøde d. 12. januar 2022

Helbo bestyrelsesmøde d. 12. januar 2022 kl. 19 hos Gunnar

Til stede: Henrik, Gunnar, Flemming og Mads

Dagsorden

  1. Velkomst ved formanden
  2. Bordet rundt
  3. Orientering v. Kassereren
  4. Generalforsamling tirsdag den 1. marts kl 19:00
  5. Bestyrelselsens julefrokost, fastsættelse af dato
  6. Næste møde
  7. Evt. (bordet rundt)

Referat

1.
Intet til referat.

2.
Der arbejdes fortsat i Oust Mølle skoven. Og plænerobotten bliver holdt under skarpt opsyn.
Gunnar har haft fat i Skovfogeden for at få udbedret dræn omkring stien i skoven.

3.
Delregnskab fremlagt (fremsendt inden mødet).
Der er registreret 136 betalende husstande.

4.
Generalforsamling afholdes i klubhuset på Rønnebærvej – Henrik kontakter Steen.
Gunnar køber smørrebrød (100 stk.), øl, vand og engangsservice.
På valg til bestyrelsen er Henrik, Eigil og Mads. Førstnævnte genopstiller ikke.
På valg som bestyrelsessuppleant er Allan Leth og Henning Sose.
På valg som revisor er Carsten Leth og som revisorsuppleant Gerda Sose.
Der skal en flyer ud hurtigst muligt. Gunnar kontakter Bent. Henrik laver dagsorden.

5.
Julefrokost afholdes d. 19. februar kl. 18 hos Henrik. Henrik bestiller mad.

6.
Aftales på generalforsamling.

7.
Intet til referat.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield