TOP

Generalforsamling 2021

Helbo generalforsamling tirsdag d. 2. marts 2021 på Teams

Referat

Til stede:
Bestyrelsen plus 14 beboere

 1. Velkomst ved formanden
  Intet til referat
 2. Valg af dirigent
  Flemming Kristensen blev valgt og gav straks ordet videre til Henrik Rasmussen, som erklærede generalforsamlingen gyldig ved rettidig indkaldelse.
 3. Formandens beretning
  Formanden varsler sin afgang til næste år og aflagde dernæst beretning for året, der er gået.
 4. Kassererens beretning
  Kassereren gennemgik regnskabet for 2020.
 5. Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kroner.
  Vedtaget.
 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Gunnar Dahl og Flemming Kristoffersen.
  Gunnar Dahl og Flemming Kristoffersen blev valgt under stor applaus.
 7. Valg af to bestyrelsessuppleanter. På valg er Allan Leth og Leif Olufson.
  Allan Leth og Henning Sose blev valgt som bestyrelsessuppleanter under stor applaus.
 8. Valg af revisor. På valg er Carsten Leth, revisor, og Finn Hansen, revisorsuppleant.
  Carsten Leth blev valgt som revisor og Gerda Sose som revisorsuppleant.
 9. Indkomne forslag
  Intet til referat.
 10. Eventuelt
  Der blev spurgt til opsætning af skilte med legende børn. Bestyrelsen tager det op på næste møde.
  Der blev opfordret til bedre opdragelse af hunde, da der ligger efterladenskaber, hvor de ikke hører hjemme. Er man i tvivl om, hvor efterladenskaber hører hjemme, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen for anvisninger.
  Er der forslag til møde med transportministeren, kan de sendes til en person i bestyrelsen.
  Der opfordres til at lægge relevant information på facebook-siden.
  Der er tyndet ud i træerne i Oust Mølle skoven for at skabe bedre vækst.
  Der spørges til om bestyrelsen er interesseret i at arbejde for at få etableret legeplads på det grønne område mellem Tyttebærvej og Myntevej. Bestyrelsen tager det op på næste møde.
  Der er ønske om at få gjort området ved siden af Rema 1000 pænere. Bestyrelsen kontakter forretningens bestyrer.
  Er der nogen der har ønske om arrangementer eller tiltag, kan bestyrelsen kontaktes.

Flemming Kristoffersen afsluttede mødet ved at takke for god ro og orden.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield